งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนภูกระจาน
ณ โรงเรียนบ้านจานทองกวาว
ระหว่าง วันที่ 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.6

สรุปคะแนนการแข่งขัน
กิจกรรม : การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง  ป.1-ป.6
รหัสกิจกรรม :
0736
ลำดับ โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ เหรียญ เหรียญ นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ธิลดา จันทร์เทศ 1.นาง รัตนาภรณ์ วาทิน
2 โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
78.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง ปณิดา จุลหอม 1.นาง ประกาย มุ่งหมาย
3 โรงเรียนบ้านซำผักแว่นนาซำ
68.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง ญาณัจฉรา บุญบำเรอ 1.นาง ปพรรณพร บุญหวาน

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรผ่านการแข่งขัน