งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนภูกระจาน
ณ โรงเรียนบ้านจานทองกวาว
ระหว่าง วันที่ 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.6

สรุปคะแนนการแข่งขัน
กิจกรรม : การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง  ม.1-ม.3
รหัสกิจกรรม :
0732
ลำดับ โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ เหรียญ เหรียญ นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สุกัญญา โพธิ์เปี้ยศรี 1.นาย นัติกรณ์ นนทบุตร
2 โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
85.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง อภิญญา กฤษวี 1.นาย ธนวัฒน์ เขียวสุขสันต์
3 โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
79.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง นิดาพร เครือชัย 1.นาง ยุภาพร พงค์พีระ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรผ่านการแข่งขัน