งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนภูกระจาน
ณ โรงเรียนบ้านจานทองกวาว
ระหว่าง วันที่ 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.6

สรุปคะแนนการแข่งขัน
กิจกรรม : การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ  ปฐมวัย
รหัสกิจกรรม :
0703
ลำดับ โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ เหรียญ เหรียญ นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง อดิญา ศรีเสนา
2.เด็กหญิง ศิริประภา น้ำจั่น
3.เด็กหญิง นลินธารา สาเกษ
1.นาง วนิดา คำดี
2.นางสาว ศศิธร บุญเนตร
2 โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
96.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กชาย สุทธิรักษ์ ผิวอ่อน
2.เด็กหญิง ชิดชนก มีศรี
3.เด็กหญิง ศิริกาญจน์ จันทะมั่น
1.นาง สุคนธ์ มีศรี
3 โรงเรียนบ้านโนนจิก
96.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง กิ่งกานต์ คณะนา
2.เด็กหญิง กรรณิการ์ ชาวดอนคา
3.เด็กหญิง ธันยพร เขียวอ่อน
1.นางสาว กัญญาภัค พิชัย
4 โรงเรียนบ้านโนนสูง
95.00
4
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง วิพา กะนึกรัตน์
2.เด็กหญิง วาริตา วรภาพ
3.เด็กหญิง ปรียาภัทร พันธ์โท
1.นางสาว ตริญารัตน์ ชูชื่น
2.นางสาว สุดารัตน์ ปัดถา
5 โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
94.00
5
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ญานุวัฒน์ บุญแสง
2.เด็กชาย ศิริวัฒนา สารติ
3.เด็กหญิง ธาดารัตน์ พลดาหาญ
1.นาย สมศักดิ์ เวชการ
2.นาง ชุติกาญน์ ไชยรัตน์
6 โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ
93.00
6
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ณัฐพล พรมกันยา
2.เด็กหญิง ชลิตา แก้วกัญญา
3.เด็กหญิง กมลชนก ไชยโคตร
1.นางสาว อารีย์ เคล้าจันทร์
2.นางสาว สุพัตรา สุขเสริม
7 โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
92.00
7
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อดิเทพ จันหอม
2.เด็กหญิง ประภัสสร กงล้อม
3.เด็กหญิง กัญจน์นิชา ทองจุล
1.นาง วรรณี ศิรินัย
2.นาง ชิโนรส ดวงงอก
8 โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน
91.00
8
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธนโชติ ไกรวงษ์
2.เด็กหญิง ทิวาพร ซีกพุทรา
3.เด็กหญิง พิมพ์นิภา บุตรธะนา
1.นาง ทองสวย มงคลแก่นทราย
2.นาง กัลยา ชุมอินทอง
9 โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
90.00
9
เหรียญทอง
1.เด็กชาย กรดนัย ดวงเด่น
2.เด็กหญิง พิญนภา พุทธิรักษ์
3.เด็กหญิง กัญญรัตน์ ท้าวมา
1.นาง กรรณิกา กาญจนพัฒน์
10 โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ
89.00
10
เหรียญทอง
1.เด็กชาย จิรวัฒน์ ลูกสีดา
2.เด็กชาย วัชริศ แสนศรี
3.เด็กชาย สิทธิพล สายทอง
1.นาง กัลยาณี นาสารีย์
2.นาง สุพี ตาลหอม
11 โรงเรียนบ้านหินวิทยา
0.00
11
ไม่เข้าแข่งขัน
1.เด็กหญิง ญาณันธร ทรงกลด
2.เด็กหญิง สุปราณี ช่วงไธสง
3.เด็กหญิง ทักษอร ศาลางาม
1.นาง รำไพ สาสังข์
2.นาย วิเชียร สาสังข์
12 โรงเรียนบ้านระโยง
0.00
12
ไม่เข้าแข่งขัน
1.เด็กหญิง วาสนา ช้อยสามนาค
2.เด็กหญิง ปาริตา แทนครบุรี
3.เด็กหญิง สุณิสา นามขุน
1.นางสาว สินีรัตน์ อินต๊ะติ๊บ
2.นางสาว บุหลัน บัวทอง

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรผ่านการแข่งขัน