งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนภูกระจาน
ณ โรงเรียนบ้านจานทองกวาว
ระหว่าง วันที่ 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.6

สรุปคะแนนการแข่งขัน
กิจกรรม : การปั้นดินน้ำมัน  ปฐมวัย
รหัสกิจกรรม :
0702
ลำดับ โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ เหรียญ เหรียญ นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย สุรเชษฐ์ ศิริชนะ
2.เด็กชาย รพีภัทร บุญกอง
3.เด็กหญิง วิชุดา นะวะคำ
1.นางสาว ปริญญาพร สีหะวงษ์
2.นางสาว เดือนแรม จันทร์ทอง
2 โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
89.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กชาย สิทธินน เทียนเหลือง
2.เด็กชาย เฉลิมฤทธิ์ จันทร์ดี
3.เด็กชาย นพมนัส อุดมนา
1.นาง ชุติกาญน์ ไชยรัตน์
2.นางสาว วิจิตรา ทะวงศ์สู่
3 โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
88.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ไตรรัตน์ กุลเสนชัย
2.เด็กหญิง วรณัน ขาวฟอง
3.เด็กหญิง ฑิตฐิตา ยอดชุุม
1.นาง ภิรมย์ สร้อยภาพ
4 โรงเรียนบ้านหนองทา
87.00
4
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธีรางกูร แก่นลา
2.เด็กหญิง ภรณีนิภา บุญเลี้ยง
3.เด็กหญิง สุภาวรรณ กุลเกษ
1.นางสาว ปทุมวัน พละศักดิ์
5 โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
86.00
5
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อภิวัฒน์ จิบจันทร์
2.เด็กหญิง จิดาภา โกศล
3.เด็กหญิง ธิดารัตน์ ไชยสุวรรณ
1.นาง ลำไพ ทองนาค
2.นางสาว พัทธนันท์ บุญแก้ว
6 โรงเรียนบ้านไร่เจริญ
85.00
6
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อมรเทพ ทองทิพย์
2.เด็กหญิง สุพรรษา สยามเยี่ยม
3.เด็กหญิง สุพัตรา แหมสูงเนิน
1.นางสาว รณิดา ขวัญยืน
2.นาง ละออง คำศรี
7 โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน
84.00
7
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ภัคพล พาแหวะ
2.เด็กชาย กมลลักษณ์ โกศล
3.เด็กหญิง รุ่งฤดี บุญพอ
1.นาง ทองสวย มงคลแก่นทราย
2.นาง กัลยา ชุมอินทอง
8 โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ
50.00
8
ผ่านการแข่งขัน
1.เด็กหญิง ฐิติมาภรณ์ ศรีพารา
2.เด็กหญิง สุพรรษา หัสดง
3.เด็กหญิง อรพินทร์ กุดประทาย
1.นาง กัลยาณี นาสารีย์
2.นาง สุพี ตาลหอม
9 โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ
0.00
9
ไม่เข้าแข่งขัน
1.เด็กชาย ธีรพงศ์ เจริญสุข
2.เด็กชาย วีระพล เผื่อแผ่
3.เด็กหญิง จิรัชยา พันจูม
1.นางสาว พิมพ์นภา ไชยบุตร
2.นาง ชัญญานุช แก้วปัญญา

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรผ่านการแข่งขัน