งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนภูกระจาน
ณ โรงเรียนบ้านจานทองกวาว
ระหว่าง วันที่ 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.6

สรุปคะแนนการแข่งขัน
กิจกรรม : การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง  ม.1-ม.3
รหัสกิจกรรม :
0605
ลำดับ โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ เหรียญ เหรียญ นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง นิสาชล สาลีเกิด 1.นางสาว พิมพ์กฐิชา จรูญเบญญาบุณย์
2 โรงเรียนบ้านโนนสูง
88.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สุทธิดา สง่าเดช 1.นางสาว พจนี พิมพ์ชัย
3 โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
85.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง อรณี กฤษวี 1.นางสาว วนีภรณ์ สุขวงค์
4 โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
83.00
4
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สุกัญญา สาธรณ์ 1.นางสาว วิภาวี มีชัย
5 โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน
82.00
5
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง นฤมล โกศล 1.นาง นุกูล เทพมณี

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรผ่านการแข่งขัน