งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนภูกระจาน
ณ โรงเรียนบ้านจานทองกวาว
ระหว่าง วันที่ 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.6

สรุปคะแนนการแข่งขัน
กิจกรรม : การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง  ป.1-ป.6
รหัสกิจกรรม :
0604
ลำดับ โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ เหรียญ เหรียญ นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านไฮ (วันครู2503)
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง นัฐธยาน์ วันดี 1.นาย ฤทธี ชัยสมภา
2 โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
80.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ศิภาภรณ์ ฆ้องทรัพย์ 1.นาง ภรนภา สาสังข์

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรผ่านการแข่งขัน