งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนภูกระจาน
ณ โรงเรียนบ้านจานทองกวาว
ระหว่าง วันที่ 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.6

สรุปคะแนนการแข่งขัน
กิจกรรม : การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน   ป.4-ป.6
รหัสกิจกรรม :
0051
ลำดับ โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ เหรียญ เหรียญ นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อาณาจักร แสงขาน
2.เด็กชาย ภูษฏายุทธ บึงโบก
3.เด็กชาย เนรมิตร ผิวไทย
4.เด็กชาย สรยุทธ ตุลยเสวี
5.เด็กชาย อัมรินทร์ เนาวรัตน์
6.เด็กชาย อาทิตย์ อินทรกานนท์
1.นาย สุระพิด เถาว์คำ
2 โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
71.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง สุนิสา ลิลัน
2.เด็กหญิง อรัญญา พิมาทัย
3.เด็กหญิง ันัฐธิดา เสนใสย์
4.เด็กหญิง มนฑิตา สังสิงหา
5.เด็กหญิง เมธาวดี หมายเขา
6.เด็กหญิง ปารีรัตน์ จามะรีย์
1.นาย อิศรา เถาว์โท
2.นาง วรรณา รัตนา
3.นาง พรพิมล ปิยะภัณฑ์
3 โรงเรียนบ้านหินวิทยา
70.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย สมบูรณ์ ดาวใส
2.เด็กชาย ปวิตร มงคลแก้ว
3.เด็กชาย ยุทธพิชัย สีหนันท์
4.เด็กชาย วิชาญ บุรกรณ์
5.เด็กชาย สหรัฐ เวียงแก้ว
6.เด็กชาย สิริกร ละมูล
1.นาย ปรีดา โมรานิล
2.นางสาว สมจิตร เขตสกุล
3.นาง สุวรรณา พุทธวงค์

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรผ่านการแข่งขัน