งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนภูกระจาน
ณ โรงเรียนบ้านจานทองกวาว
ระหว่าง วันที่ 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.6

สรุปคะแนนการแข่งขัน
กิจกรรม : การแข่งขันการแสดงตลก  ป.1-ม.3
รหัสกิจกรรม :
0400
ลำดับ โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ เหรียญ เหรียญ นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย สุรพัส ศรีปัญญา
2.เด็กชาย สุพัตรา แจ่มใส
3.เด็กชาย ณัฐวุฒิ ศรีทิพย์
4.เด็กหญิง ณัฏฐ์นรี จันทร์เชิด
5.เด็กหญิง สุพรรณิกา จิบจันทร์
1.นาง อะมาวะสี จันทร์ผ่อง
2.นาง กัลชนา ดวงสา

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรผ่านการแข่งขัน