งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนภูกระจาน
ณ โรงเรียนบ้านจานทองกวาว
ระหว่าง วันที่ 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.6

สรุปคะแนนการแข่งขัน
กิจกรรม : การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง  ม.1-ม.3
รหัสกิจกรรม :
0374
ลำดับ โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ เหรียญ เหรียญ นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านโนนสูง
87.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง แก้วมณี วรภาพ 1.นางสาว สมสัตย์ แทนคำ
2 โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
85.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง อินทุอร ศรีทอง 1.นาย ธนวัฒน์ เขียวสุขสันต์
3 โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
82.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สุขอุรา แซ่ลี้ 1.นาง สุธาสินี กาญจนพัฒน์
4 โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน
75.00
4
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง ชฎาพร ใจเครือ 1.นาง นุกูล เทพมณี
5 โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
68.00
5
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง วนิดตา แถวอุทุม 1.นาง ยุภาพร พงค์พีระ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรผ่านการแข่งขัน