งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนภูกระจาน
ณ โรงเรียนบ้านจานทองกวาว
ระหว่าง วันที่ 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.6

สรุปคะแนนการแข่งขัน
กิจกรรม : การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง  ป.1-ป.6
รหัสกิจกรรม :
0372
ลำดับ โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ เหรียญ เหรียญ นักเรียน ครู
1 โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
93.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง มัณฑนา ประดาจิตร 1.นาง ประกาย มุ่งหมาย
2 โรงเรียนบ้านไร่เจริญ
90.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง จิวนันท์ วรรณทวี 1.นาง ละออง คำศรี
3 โรงเรียนบ้านนาไพรงาม
82.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง กนกรัตน์ บุญเพ็ง 1.นาย พิทักษ์ ทาทอง
4 โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
75.00
4
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง มลฤดี จันพะงา 1.นาง ภรนภา สาสังข์
5 โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
73.00
5
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง พัชราภา เครือพันธ์ 1.นางสาว สมปอง มงคล
6 โรงเรียนบ้านซำผักแว่นนาซำ
65.00
6
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง ศิรินทิพย์ อุดทุม 1.นาง ปพรรณพร บุญหวาน

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรผ่านการแข่งขัน