งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนภูกระจาน
ณ โรงเรียนบ้านจานทองกวาว
ระหว่าง วันที่ 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.6

สรุปคะแนนการแข่งขัน
กิจกรรม : การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง  ม.1-ม.3
รหัสกิจกรรม :
0371
ลำดับ โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ เหรียญ เหรียญ นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ธนันญา คำชนะชัย 1.นาง ยุภาพร พงค์พีระ
2 โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน
87.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สุภาพร โพธิ์เปี้ยศรี 1.นาง นุกูล เทพมณี
3 โรงเรียนบ้านโนนสูง
85.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง นันติยา สุระชาติ 1.นางสาว สมสัตย์ แทนคำ
4 โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
84.00
4
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง นฤมล สีหาทับ 1.นาง สุธาสินี กาญจนพัฒน์
5 โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
80.00
5
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง การะเกด จันหอม 1.นาย ธนวัฒน์ เขียวสุขสันต์

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรผ่านการแข่งขัน