งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนภูกระจาน
ณ โรงเรียนบ้านจานทองกวาว
ระหว่าง วันที่ 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.6

สรุปคะแนนการแข่งขัน
กิจกรรม : การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง  ป.1-ป.6
รหัสกิจกรรม :
0370
ลำดับ โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ เหรียญ เหรียญ นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ดรุณี บัวลา 1.นาง วรรนิภา บุญพร้อม
2 โรงเรียนบ้านไร่เจริญ
87.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สุปรียา เผื่อแผ่ 1.นาง ละออง คำศรี
3 โรงเรียนบ้านระโยง
85.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง วันทนีย์ ศรีปรัง 1.นางสาว นาตยาพร ศิริพันธ์
4 โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
80.00
4
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สุวารี ยามดี 1.นาง ประกาย มุ่งหมาย
5 โรงเรียนบ้านซำผักแว่นนาซำ
80.00
5
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สุกัญญา อุดมกัน 1.นาย ธานี บุญหวาน
6 โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
80.00
6
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ไอสวรรค์ ขานชัย 1.นาง ยุภาพร พงค์พีระ
7 โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
80.00
7
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง อมรรัตน์ ตีเงิน 1.นาง วัชราภรณ์ บุญชิต
8 โรงเรียนบ้านนาไพรงาม
80.00
8
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ดลธร ธนโชตินนธกร 1.นาง สุธัญญา ทาทอง
9 โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
80.00
9
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ศิริลักษ์ นางวงษ์ 1.นาง ภรนภา สาสังข์
10 โรงเรียนบ้านไฮ (วันครู2503)
80.00
10
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พรพิมล แก้วมูล 1.นาย ฤทธี ชัยสมภา

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรผ่านการแข่งขัน