งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนภูกระจาน
ณ โรงเรียนบ้านจานทองกวาว
ระหว่าง วันที่ 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.6

สรุปคะแนนการแข่งขัน
กิจกรรม : การแข่งขันประติมากรรม  ป.4-ป.6
รหัสกิจกรรม :
0312
ลำดับ โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ เหรียญ เหรียญ นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านไร่เจริญ
86.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ภูริพัฒน์ จันทร์พูล
2.เด็กหญิง จารุวรรณ ผกามาตย์
3.เด็กหญิง ปธานิน ดีโลนงาม
1.นางสาว รณิดา ขวัญยืน
2.นาง อุไรวรรณ สมอหมอบ
2 โรงเรียนมหาราช 2
85.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ภานุเดช ดุษฎี
2.เด็กชาย ชัยวัฒน์ จารุวงศ์
3.เด็กหญิง เกวลิน จิตหาญ
1.นาง สิษฐิพร พิทักษา
2.นาง อุษา เถินหิตย์
3 โรงเรียนบ้านหินวิทยา
75.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง รัตติยา แก้วมาคูณ
2.เด็กหญิง พิชชากร ภูระยา
3.เด็กหญิง อรจิรา จันทะศิลา
1.นางสาว สมจิตร เขตสกุล
2.นาย ปรีดา โมรานิล
4 โรงเรียนบ้านโนนสูง
74.00
4
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย พีรนัย บุญตา
2.เด็กชาย ณัฐวัฒิ ศรีแก่
3.เด็กหญิง สุภัสสรา มณีนิล
1.นางสาว สุภาณีย์ ตุ้มคง
2.นางสาว พจนี พิมพ์ชัย
5 โรงเรียนบ้านซำผักแว่นนาซำ
68.00
5
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย วิทยา คะนะมะ
2.เด็กหญิง สุกัญญา ใจสุข
3.เด็กหญิง อริศรา แพงคำ
1.นาง จันจิรา สมหวัง
2.นางสาว นุสสรี คำพันธ์

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรผ่านการแข่งขัน