งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนภูกระจาน
ณ โรงเรียนบ้านจานทองกวาว
ระหว่าง วันที่ 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.6

สรุปคะแนนการแข่งขัน
กิจกรรม : การแข่งขันประติมากรรม  ป.1-ป.3
รหัสกิจกรรม :
0311
ลำดับ โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ เหรียญ เหรียญ นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านไร่เจริญ
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ชนัญญู ทองสมรัตน์
2.เด็กชาย โสภณวิชญ์ นามโคตร
3.เด็กหญิง ธครินทร์ เทียมขุนทด
1.นางสาว รณิดา ขวัญยืน
2.นาง ละออง คำศรี
2 โรงเรียนบ้านซำผักแว่นนาซำ
73.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย อดิศร ผิวทอง
2.เด็กหญิง วิชชุลดา บัวงาม
3.เด็กหญิง วิชชุลดา บัวงาม
1.นาง จันจิรา สมหวัง
2.นางสาว นุสสรี คำพันธ์

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรผ่านการแข่งขัน