งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนภูกระจาน
ณ โรงเรียนบ้านจานทองกวาว
ระหว่าง วันที่ 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.6

สรุปคะแนนการแข่งขัน
กิจกรรม : การแข่งขันวาดภาพลายเส้น  ม.1-ม.3
รหัสกิจกรรม :
0310
ลำดับ โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ เหรียญ เหรียญ นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
89.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง จรัญญา แสนทรัพย์ 1.นางสาว วราพร พันธ์โภคา
2 โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
86.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง บงกช ชัยโย 1.นาย ธวัช วรพุฒ
3 โรงเรียนบ้านโนนสูง
83.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กชาย รชานล ชูศรีเสริฐ 1.นางสาว สุภาณีย์ ตุ้มคง
4 โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ
82.00
4
เหรียญทอง
1.เด็กชาย กิตติพงษ์ ผาสี 1.นาง วิชชุมา กะริโส
5 โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน
76.00
5
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง เปรวดี ไชยพรม 1.นาย ประนม ผ่องราศรี

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรผ่านการแข่งขัน