งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนภูกระจาน
ณ โรงเรียนบ้านจานทองกวาว
ระหว่าง วันที่ 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.6

สรุปคะแนนการแข่งขัน
กิจกรรม : การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด  ป.4-ป.6
รหัสกิจกรรม :
0308
ลำดับ โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ เหรียญ เหรียญ นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านซำเบ็ง
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ธิดารัตน์ พูลมี
2.เด็กหญิง สุชาวดี สาลีที
1.นางสาว ณิชย์นันท์ มะปราง
2.นาง สุภาภรณ์ สงนวน
2 โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
97.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อิทธิพล ละมูล
2.เด็กหญิง ธัญญานันท์ จันทร์แดง
1.นาง มณีวรรณ์ ศรีหล้า
2.นาง กัลชนา ดวงสา
3 โรงเรียนบ้านไร่เจริญ
95.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง มุทิตา สทอนเมือง
2.เด็กหญิง สุรีพร ทองทิพย์
1.นางสาว รณิดา ขวัญยืน
2.นาง อุไรวรรณ สมอหมอบ
4 โรงเรียนบ้านโนนสูง
94.00
4
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ธนาวรรณ เพียนไลย
2.เด็กหญิง วิภาวี สุระชาติ
1.นาง พบพร สุพรรณ์
2.นาง กัลยาวรรณ ไชยปัญญา
5 โรงเรียนบ้านหินวิทยา
92.00
5
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สุชาวลี ชาดทอง
2.เด็กหญิง อลิสา คุณเพียร
1.นาง ดวงสมร เกษรพุด
2.นางสาว สมจิตร เขตสกุล
6 โรงเรียนบ้านโนนจิก
79.00
6
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง กัญญารัตน์ แก้วกัญหา
2.เด็กหญิง อรวรา คณะนา
1.นาย ถาวร ยศศิริ
7 โรงเรียนบ้านนาไพรงาม
77.00
7
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง อินทิรา ศรีภา
2.เด็กหญิง นรินทร์ทิพย์ อิสรภาพ
1.นาย ถวิล กุลชาติ
8 โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
75.00
8
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง เจนจิรา เครือชัย
2.เด็กหญิง อัญญาดา ครองชัย
1.นาง กานต์พิชชา กินรา
2.นาง ไพลิน ทีงาม

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรผ่านการแข่งขัน