งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนภูกระจาน
ณ โรงเรียนบ้านจานทองกวาว
ระหว่าง วันที่ 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.6

สรุปคะแนนการแข่งขัน
กิจกรรม : การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด  ป.1-ป.3
รหัสกิจกรรม :
0307
ลำดับ โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ เหรียญ เหรียญ นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านซำเบ็ง
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง จิดาภา แสงกล้า
2.เด็กหญิง สุนิษา จารุพันธ์
1.นางสาว ณิชย์นันท์ มะปราง
2.นาง สุภาภรณ์ สงนวน
2 โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
97.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ภัทรพร ด้วงน้อย
2.เด็กหญิง นิภาวรรณ สาสังข์
1.นาง มณีวรรณ์ ศรีหล้า
2.นาง ภรนภา สาสังข์
3 โรงเรียนบ้านไร่เจริญ
95.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง มนัสนันท์ ลาพรมมา
2.เด็กหญิง เกตนิกา ศรีจำปา
1.นางสาว รณิดา ขวัญยืน
2.นาง ละออง คำศรี
4 โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
93.00
4
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พิชญาภา เสาร์แพง
2.เด็กหญิง สายธาร ผิวอ่อน
1.นางสาว วิภาวี มีชัย
2.นางสาว สุภาภรณ์ บุญศิริ
5 โรงเรียนบ้านโนนจิก
79.00
5
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย วุฒินันท์ ปานาตี
2.เด็กหญิง อนุสรา วิเศษสังข์
1.นาง วิภาพร โพธิ์ชัย
6 โรงเรียนบ้านโนนสูง
78.00
6
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย ศิรวิทย์ สุระชาติ
2.เด็กหญิง ชลิตา สุระชาติ
1.นางสาว สุภาณีย์ ตุ้มคง
2.นาง ยุวดี พิมพ์ชัย
7 โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
72.00
7
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย เจษฎา ดอกประทุม
2.เด็กหญิง ปานไพลิน กุมรัมย์
1.นางสาว ธีรดา อุดมทรัพย์
2.นาง ลักขณา ปรัสพันธ์

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรผ่านการแข่งขัน