งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนภูกระจาน
ณ โรงเรียนบ้านจานทองกวาว
ระหว่าง วันที่ 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.6

สรุปคะแนนการแข่งขัน
กิจกรรม : การแข่งขันจักสานไม้ไผ่  ป.4-ป.6
รหัสกิจกรรม :
0003
ลำดับ โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ เหรียญ เหรียญ นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านโนนสูง
88.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย พานิชย์ หันมานพ
2.เด็กชาย ทวีชัย มะปรางค์
3.เด็กชาย ธีรภัทร ดาวสุข
1.นาย รังสรรค์ เพ็งธรรม
2.นาง กัลยาวรรณ ไชยปัญญา
2 โรงเรียนบ้านซำผักแว่นนาซำ
78.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง พรรพษา ทองหล่อ
2.เด็กหญิง นภาลัย กองจันทร์
3.เด็กหญิง ชลิดา ทองหล่อ
1.นาง สุระภี สัตยากุล
2.นาง จันจิรา สมหวัง

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรผ่านการแข่งขัน