งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนภูกระจาน
ณ โรงเรียนบ้านจานทองกวาว
ระหว่าง วันที่ 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.6

สรุปคะแนนการแข่งขัน
กิจกรรม : การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor   ม.1-ม.3
รหัสกิจกรรม :
0029
ลำดับ โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ เหรียญ เหรียญ นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง หฤทัย ผิวอ่อน
2.เด็กหญิง ชลธิชา ทองอ้ม
1.นาย วิวัฒน์ หลักทองคำ
2.นาย วัชรินทร์ ภูพวก
2 โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
0.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
ไม่เข้าแข่งขัน
1.เด็กชาย ชนะนันท์ ทองมี
2.เด็กชาย นันทวัฒน์ จุลหอม
1.นาย สิทธิศักดิ์ ทารมย์

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรผ่านการแข่งขัน