งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนภูกระจาน
ณ โรงเรียนบ้านจานทองกวาว
ระหว่าง วันที่ 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.6

สรุปคะแนนการแข่งขัน
กิจกรรม : การแข่งขันการวาดภาพระบายสี  ม.1-ม.3
รหัสกิจกรรม :
0271
ลำดับ โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ เหรียญ เหรียญ นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ศุภลักษณ์ มีจันทร์ 1.นาย ธัวช วรพุฒ
2 โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
83.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง อัจรี นามปัญญา 1.นางสาว วราพร พันธ์โภคา
3 โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน
81.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง วาสนา แจ่มเชื้อ 1.นางสาว จำลองลักษณ์ มูลคำ
4 โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ
81.00
4
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ฤทธิไกร องอาจ 1.นาง วิชชุมา กะริโส

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรผ่านการแข่งขัน