งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนภูกระจาน
ณ โรงเรียนบ้านจานทองกวาว
ระหว่าง วันที่ 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.6

สรุปคะแนนการแข่งขัน
กิจกรรม : การแข่งขันการวาดภาพระบายสี  ป.4-ป.6
รหัสกิจกรรม :
0269
ลำดับ โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ เหรียญ เหรียญ นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
93.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง กมลชนก นามมงคลชัย 1.นาง นันทวัน งามแสง
2 โรงเรียนบ้านซำผักแว่นนาซำ
90.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กชาย นิรุจ สีขาว 1.นาง จันจิรา สมหวัง
3 โรงเรียนบ้านหนองทา
89.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง จามรีย์ สิมชาติ 1.นาง ปวริศา พิบูลย์
4 โรงเรียนบ้านไร่เจริญ
75.00
4
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง นราวรรณ อรรคพงษ์ 1.นางสาว รณิดา ขวัญยืน
5 โรงเรียนมหาราช 2
74.00
5
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง พรพรรณ ลาประวัติ 1.นาง สิษฐิพร พิทักษา
6 โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ
73.00
6
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย สุรสีห์ เพียเพ็ง 1.นาง วิชชุมา กะริโส
7 โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
72.00
7
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง วรรณิษา เสาร์แพง 1.นาง สุชญา พละศักดิ์
8 โรงเรียนบ้านหินวิทยา
71.00
8
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง กัลยารัตน์ รัตนิล 1.นาง ดวงสมร เกษรพุด
9 โรงเรียนบ้านโนนจิก
71.00
9
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง ศศินา งามสาย 1.นางสาว รัตนาภรณ์ บุญเทพ
10 โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
71.00
10
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย นิติพนธ์ สุวรรณะ 1.นาย ธัวช วรพุฒ
11 โรงเรียนบ้านนาไพรงาม
71.00
11
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย ศิริมงคล สุขใจ 1.นาย สรรเสริญ แก้วมูล

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรผ่านการแข่งขัน