งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนภูกระจาน
ณ โรงเรียนบ้านจานทองกวาว
ระหว่าง วันที่ 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.6

สรุปคะแนนการแข่งขัน
กิจกรรม : การแข่งขันการวาดภาพระบายสี  ป.1-ป.3
รหัสกิจกรรม :
0268
ลำดับ โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ เหรียญ เหรียญ นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง จรรยารัตน์ พิทักษ์ 1.นาง นันทวัน งามแสง
2 โรงเรียนมหาราช 2
93.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง วนิดา หินทอง
2.เด็กหญิง วนิดา หินทอง
1.นาง ปัญชลีย์ ฉัตรอริยวิชญ์
3 โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
92.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กชาย วีระวัฒน์ ผิวอ่อน 1.นาง สุชญา พละศักดิ์
4 โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
90.00
4
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ศศิวิมล พรรณศรี 1.นาง ภรนภา สาสังข์
5 โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
89.00
5
เหรียญทอง
1.เด็กชาย กิตติศักดิ์ ทองจุล 1.นางสาว ธีรดา อุดมทรัพย์
6 โรงเรียนบ้านโนนจิก
79.00
6
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย ชัยณัฐ พิมพ์ศรี 1.นาง ทองหล่อ จูมจันทร์
7 โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
78.00
7
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง ฐิติมา ทวีวงษ์ 1.นาง ยุภาพร พงค์พีระ
8 โรงเรียนบ้านหินวิทยา
77.00
8
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง กนกวรรณ รัตนิล 1.นาง ใบบัว วงศ์จันทร์
9 โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
76.00
9
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง อรัญญา ทาทอง 1.นาย ประวิทย์ เพียรชอบ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรผ่านการแข่งขัน