งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนภูกระจาน
ณ โรงเรียนบ้านจานทองกวาว
ระหว่าง วันที่ 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.6

สรุปคะแนนการแข่งขัน
กิจกรรม : การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์  ป.4-ป.6
รหัสกิจกรรม :
0263
ลำดับ โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ เหรียญ เหรียญ นักเรียน ครู
1 โรงเรียนมหาราช 2
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สิริรัตน์ อังคุละศรี 1.นาง สิษฐิพร พิทักษา
2 โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
88.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พัฏชฎาพร สัตพันธ์ 1.นาง นันทวัน งามแสง
3 โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
83.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สุพรรษา โพธิ์พันธ์ 1.นาง สุชญา พละศักดิ์

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรผ่านการแข่งขัน