งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนภูกระจาน
ณ โรงเรียนบ้านจานทองกวาว
ระหว่าง วันที่ 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.6

สรุปคะแนนการแข่งขัน
กิจกรรม : การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้  ป.1-ป.6
รหัสกิจกรรม :
0241
ลำดับ โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ เหรียญ เหรียญ นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย วชรพล อินทรสุขศรี 1.นางสาว ศิริกุน ฝอยทอง
2 โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
83.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อดิเรก แจ่มเจิง 1.นาย พิชิตพล มณฑา
3 โรงเรียนบ้านนาไพรงาม
73.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง ปวีณา เดิมพันธ์ 1.นางสาว อรวรรณ ละมูล
4 โรงเรียนบ้านหินวิทยา
73.00
4
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย วัชระ ดาวใส 1.นาง ดวงสมร เกษรพุด

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรผ่านการแข่งขัน