งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนภูกระจาน
ณ โรงเรียนบ้านจานทองกวาว
ระหว่าง วันที่ 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.6

สรุปคะแนนการแข่งขัน
กิจกรรม : การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation)   ป.4-ป.6
รหัสกิจกรรม :
0024
ลำดับ โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ เหรียญ เหรียญ นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านโนนสูง
83.50
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย นรินทร์เทพ คำหาญ
2.เด็กชาย ธนวัฒน์ สุระชาติ
1.นาย ไพรัตน์ สฤษดิ์ไพศาล
2.นาง อาจารีย์ สฤษดิ์ไพศาล
2 โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
83.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง กัลยาพร ลำพึง
2.เด็กหญิง ณัฐกานต์ จันทร์ทัย
1.นางสาว มณีวรรณ ศรวิชัย
3 โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
82.60
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อมรเทพ ขันพนม
2.เด็กหญิง ศิริลักษณ์ โพธิ์ทอง
1.นางสาว เพ็ญประภา จันทรา
4 โรงเรียนบ้านซำเบ็ง
81.83
4
เหรียญทอง
1.เด็กชาย จักรพงษ์ แสวงผล
2.เด็กหญิง อทิตยา รองเมือง
1.นาง สุภาภรณ์ สงนวน
2.นางสาว สายชล นครพันธ์
5 โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
81.80
5
เหรียญทอง
1.เด็กชาย กิตติมงคลชัย สุระชาติ
2.เด็กชาย ฟ้าประทาน วะลา
1.นาย วิวัฒน์ หลักทองคำ
2.นาย โกวิทย์ มีศรี
6 โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
81.20
6
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง เขมิกา บุญมาก
2.เด็กหญิง ศิริรัตน์ ศรีพลู
1.นางสาว วนิดา เกษี
2.นางสาว วัชรี อินทรสุขศรี
7 โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
80.80
7
เหรียญทอง
1.เด็กชาย บัญชา บุญมาทน
2.เด็กชาย ศักดิ์ชาย กงล้อม
1.นาย สิทธิศักดิ์ ทารมย์

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรผ่านการแข่งขัน