งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนภูกระจาน
ณ โรงเรียนบ้านจานทองกวาว
ระหว่าง วันที่ 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.6

สรุปคะแนนการแข่งขัน
กิจกรรม : การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง  ป.4-ป.6
รหัสกิจกรรม :
0022
ลำดับ โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ เหรียญ เหรียญ นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ดำรงศักดิ์ สาสังข์
2.เด็กชาย อิสระภาพ พิมพ์รัตน์
3.เด็กหญิง ณัฐธิดา พลับเพลิง
1.นาย รณชิต คำศรี
2.นาง ภรนภา สาสังข์
2 โรงเรียนบ้านโนนสูง
90.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง วริศรา บงค์บุตร
2.เด็กหญิง จุฬาลักษ์ พงษ์เหล่าขำ
3.เด็กหญิง นิษิตา ทองยอด
1.นาง อาจารีย์ สฤษดิ์ไพศาล
2.นาง ทะยิดา แก้วภักดี

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรผ่านการแข่งขัน