งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนภูกระจาน
ณ โรงเรียนบ้านจานทองกวาว
ระหว่าง วันที่ 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.6

สรุปคะแนนการแข่งขัน
กิจกรรม : การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้  ไม่กำหนดช่วงชั้น
รหัสกิจกรรม :
0213
ลำดับ โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ เหรียญ เหรียญ นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
97.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย วิวัฒน์ชัย มะโนรัตน์
2.เด็กหญิง ดวงจันทร์ บุดดาห์
1.นางสาว วัชรี อินทรสุขศรี
2.นาย พงษ์ศักดิ์ นามบุญตรี
2 โรงเรียนบ้านหินวิทยา
93.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สุจิรา กระแสชล
2.เด็กหญิง จามจุรี รวยรื่น
1.นางสาว สมจิตร เขตสกุล
2.นาง ดวงสมร เกษรพุด
3 โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
88.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กชาย กติศักดิ์ จำปาขีด
2.เด็กชาย ภัรภัทร แซ่ตัน
1.นาย พิชิตพล มณฑา
2.นาย รณชิต คำศรี

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรผ่านการแข่งขัน