งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนภูกระจาน
ณ โรงเรียนบ้านจานทองกวาว
ระหว่าง วันที่ 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.6

สรุปคะแนนการแข่งขัน
กิจกรรม : การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)  ม.1-ม.3
รหัสกิจกรรม :
0021
ลำดับ โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ เหรียญ เหรียญ นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง วรรณิภา แก้วผิวอาจ
2.เด็กหญิง ประภาพร มนตรี
1.นาง สุธาสินี กาญจนพัฒน์
2.นางสาว วนิดา เกษี
2 โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
90.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กชาย เศรษฐดา ผิวอ่อน
2.เด็กชาย ธวัช คูณชัย
1.นาย วิวัฒน์ หลักทองคำ
2.นาย ทวีเดช สุระชาติ
3 โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
89.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กชาย เจษฎา ถีกระโทก
2.เด็กชาย เกียรติศักดิ์ พันนา
1.นางสาว มณีวรรณ ศรวิชัย
4 โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
85.00
4
เหรียญทอง
1.เด็กชาย นันทวัฒน์ จุลหอม
2.เด็กชาย ชนะนันท์ ทองมี
1.นาย สิทธิศักดิ์ ทารมย์

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรผ่านการแข่งขัน