งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนภูกระจาน
ณ โรงเรียนบ้านจานทองกวาว
ระหว่าง วันที่ 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.6

สรุปคะแนนการแข่งขัน
กิจกรรม : การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)  ป.4-ป.6
รหัสกิจกรรม :
0020
ลำดับ โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ เหรียญ เหรียญ นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
82.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย เกรียงไกร โพธิ์อุดม
2.เด็กชาย จตุพล สุริยะกาญจน์
1.นาย วิวัฒน์ หลักทองคำ
2.นาย ทรงเกียรติ ราษี
2 โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
80.43
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ณัฐวุฒิ จุลหอม
2.เด็กชาย อนุชา พรมอารักษ์
1.นาย สิทธิศักดิ์ ทารมย์
3 โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
80.33
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ปณิดา ศรีปัญญา
2.เด็กหญิง ศุภามาศ นาคฤทธิ์
1.นาง ภรนภา สาสังข์
2.นาง มณีวรรณ์ ศรีหล้า
4 โรงเรียนบ้านโนนสูง
78.17
4
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย ธรินทร์ ไชยมูล
2.เด็กชาย กิตติพิชญ์ วรภาพ
1.นาย ไพรัตน์ สฤษดิ์ไพศาล

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรผ่านการแข่งขัน