งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนภูกระจาน
ณ โรงเรียนบ้านจานทองกวาว
ระหว่าง วันที่ 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.6

สรุปคะแนนการแข่งขัน
กิจกรรม : การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก  ป.1-ป.3
รหัสกิจกรรม :
0002
ลำดับ โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ เหรียญ เหรียญ นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
86.60
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง จันจิรา บุญเลี้ยง
2.เด็กหญิง วนัฐชนันท์ คุพันธ์
1.นางสาว มนฤดี สาระพงษ์
2.นาง เพ็ญประภา จันทรา
2 โรงเรียนบ้านหนองทา
85.80
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อดิเทพ นัยนิตย์
2.เด็กหญิง ธิดารัตน์ เจาะใจดี
1.นาง นุชรี แก่นลา
3 โรงเรียนบ้านซำเบ็ง
83.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธนโชติ นามประสพ
2.เด็กหญิง กมลพร สุสาสน์
1.นางสาว สายชล นครพันธ์
2.นาง สุภาภรณ์ สงนวน
4 โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
81.83
4
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ปาริชาต ขานทรัพย์
2.เด็กหญิง ทิติมาภรณ์ เติมบุญ
1.นางสาว มณีวรรณ ศรวิชัย
5 โรงเรียนบ้านโนนจิก
80.00
5
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง จิราพรรณ แก้วจินดา
2.เด็กหญิง พชรวรรณ ดิษประศาสตร์
1.นางสาว ขวัญฤดี โพธิ์ชัย
6 โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ
80.00
6
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ปฎิวัติ ไชยโคตร
2.เด็กชาย สุพจน์ ทรัพย์ธรณี
1.นาย อรรถพล สืบบุญ
7 โรงเรียนบ้านหินวิทยา
76.67
7
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง กิติมา มงคลพันธ์
2.เด็กหญิง อักษราภัค มนต์ทอง
1.นางสาว รพีพร พรมสิทธิ์

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรผ่านการแข่งขัน