งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนภูกระจาน
ณ โรงเรียนบ้านจานทองกวาว
ระหว่าง วันที่ 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.6

สรุปคะแนนการแข่งขัน
กิจกรรม : การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ)  ม.1-ม.3
รหัสกิจกรรม :
0191
ลำดับ โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ เหรียญ เหรียญ นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อดิศร พะวงษ์
2.เด็กชาย โพธิชัย อินทรสุข
1.นาย แฉล้ม เกิดนางรอง
2 โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ
76.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย ธนวัฒน์ หัสดง
2.เด็กชาย เทพพิทักษ์ ทิพย์รักษา
1.นาย อุดม พิญญพงษ์
3 โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน
71.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย พรชัย กงล้อม
2.เด็กชาย สมยง กันยานี
1.นาง สมถวิล ป้องกัน
4 โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
38.00
4
ผ่านการแข่งขัน
1.เด็กหญิง สุทธิดา จอมพันธ์
2.เด็กหญิง ถนัฏฐา ประจักรจิตร
1.นาย ประวิทย์ ปรัสพันธ์

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรผ่านการแข่งขัน