งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนภูกระจาน
ณ โรงเรียนบ้านจานทองกวาว
ระหว่าง วันที่ 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.6

สรุปคะแนนการแข่งขัน
กิจกรรม : การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น)  ม.1-ม.3
รหัสกิจกรรม :
0190
ลำดับ โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ เหรียญ เหรียญ นักเรียน ครู
1 โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง วนุสรา กงล้อม
2.เด็กหญิง กินรี สุวรรณ
1.นาย ประวิทย์ ปรัสพันธ์
2 โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน
61.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย ธีระวุฒ ศุภนานัย
2.เด็กชาย ธาราดล กงล้อม
1.นาง รัชดา บุญโต
3 โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
42.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
ผ่านการแข่งขัน
1.เด็กชาย เจษฏา บุตรศรี
2.เด็กชาย กฤษนะ จิตรจร
1.นาย แฉล้ม เกิดนางรอง

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรผ่านการแข่งขัน