งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนภูกระจาน
ณ โรงเรียนบ้านจานทองกวาว
ระหว่าง วันที่ 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.6

สรุปคะแนนการแข่งขัน
กิจกรรม : การแข่งขันโครงงานอาชีพ  ม.1-ม.3
รหัสกิจกรรม :
0019
ลำดับ โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ เหรียญ เหรียญ นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านโนนสูง
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ยุวดี ดวงสี
2.นางสาว พรรณิภา ดาวไสย์
3.นางสาว ดวงฤดี ลิลัน
1.นาง ทะยิดา แก้วภักดี
2.นาง อำพันธ์ จิตอาคะ
2 โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ
83.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง อรุณวรรณ สลับศรี
2.เด็กหญิง สุดารัตน์ ทานุ
3.เด็กหญิง วรดา กงล้อม
1.นาง สมจิตร เงินบำรุง
2.นาง เพลินพิศ ทานะมัย

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรผ่านการแข่งขัน