งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนภูกระจาน
ณ โรงเรียนบ้านจานทองกวาว
ระหว่าง วันที่ 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.6

สรุปคะแนนการแข่งขัน
กิจกรรม : การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน  ป.4-ป.6
รหัสกิจกรรม :
0184
ลำดับ โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ เหรียญ เหรียญ นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อภิสิทธิ์ ดอกมะเดื่อ
2.เด็กชาย อดิศักดิ์ ละมูล
1.นาย แฉล้ม เกิดนางรอง
2 โรงเรียนบ้านหินวิทยา
87.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อนุวัฒน์ เคนท้าว
2.เด็กหญิง สุกัญญา ประจลกล้า
1.นาย ปรีดา โมรานิล
3 โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ
80.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อนุกูล สุขเสริม
2.เด็กชาย เพชรราช นิสระ
1.นางสาว อารีย์ เคล้าจันทร์
4 โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ
63.00
4
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย รุ่งตะวัน นักบุญ
2.เด็กชาย อภิรักษ์ ธรรมวัตร
1.นาง สุดา จันทร์หอม

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรผ่านการแข่งขัน