งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนภูกระจาน
ณ โรงเรียนบ้านจานทองกวาว
ระหว่าง วันที่ 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.6

สรุปคะแนนการแข่งขัน
กิจกรรม : การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล   ป.4-ป.6
รหัสกิจกรรม :
0181
ลำดับ โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ เหรียญ เหรียญ นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย วุฒิพงษ์ ยอดแก่น
2.เด็กชาย ธนพล สีลาเสร็จ
1.นาง ไพลิน ทีงาม
2 โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
92.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธนพัฒน์ เจริญศิลป์
2.เด็กชาย อุดมศักดิ์ สาลิ้ม
1.นาย แฉล้ม เกิดนางรอง
3 โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
78.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย ภานุมาศ จันทร์พิมพ์
2.เด็กชาย ชาญธิชน์ พรสว่าง
1.นาย รณชิต คำศรี
4 โรงเรียนบ้านหินวิทยา
73.00
4
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง กนิษฐา ทองดี
2.เด็กหญิง นฤมล ดาวสุก
1.นาย ปรีดา โมรานิล
5 โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ
48.00
5
ผ่านการแข่งขัน
1.เด็กชาย นัทธพงศ์ บุญบุตร
2.เด็กชาย พสุธร หินดี
1.นาง สุดา จันทร์หอม
6 โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ
38.00
6
ผ่านการแข่งขัน
1.เด็กชาย เจษฎากรณ์ บริสุทธิ์
2.นาย นรเศรษฐ์ ใบเขียว
1.นาย อุดม พิญญพงษ์
7 โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
0.00
7
ไม่เข้าแข่งขัน
1.เด็กหญิง ทิพรดา อัมพะวา
2.เด็กหญิง ภัทรวรินทร์ บุญธรรม
1.นาย ประวิทย์ ปรัสพันธ์

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรผ่านการแข่งขัน