งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนภูกระจาน
ณ โรงเรียนบ้านจานทองกวาว
ระหว่าง วันที่ 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.6

สรุปคะแนนการแข่งขัน
กิจกรรม : การแข่งขันโครงงานอาชีพ  ป.4-ป.6
รหัสกิจกรรม :
0018
ลำดับ โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ เหรียญ เหรียญ นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านโนนจิก
87.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง กัญญาณี ฟักแฟง
2.เด็กหญิง อารีรัตน์ ศรีสุข
3.เด็กหญิง วรดา ชัยนนท์
1.นาง วิเชียร ศรีคำ
2 โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ
85.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง จันทร์พร จันทะวารินทร์
2.เด็กหญิง สุกัญญา ขาวสลับ
3.เด็กหญิง พรนภา เหล่าโก๊ก
1.นาง สมจิตร เงินบำรุง
2.นาง เพลินพิศ ทานะมัย
3 โรงเรียนบ้านหนองทา
84.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กชาย พุฒิพงศ์ จันทร์แรม
2.เด็กชาย ณัฐชัย ยืนนาน
3.เด็กหญิง กันติยา ละมูล
1.นางสาว อสมา ทาเสนาะ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรผ่านการแข่งขัน