งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนภูกระจาน
ณ โรงเรียนบ้านจานทองกวาว
ระหว่าง วันที่ 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.6

สรุปคะแนนการแข่งขัน
กิจกรรม : การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้  ป.1-ป.6
รหัสกิจกรรม :
0177
ลำดับ โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ เหรียญ เหรียญ นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านโนนจิก
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย กัณประทีป ศรีปัตเนตร
2.เด็กชาย ณัฐนันท์ กุลบุดดี
3.เด็กหญิง ธนพร คอนศรีรัมย์
1.นาง วิเชียร ศรีคำ
2 โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
80.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ปกรณ์พิพัฒ์ อาจชนะ
2.เด็กชาย ทินกร โพนปลัด
3.เด็กชาย จักริน ทนุดำ
1.นางสาว ทิพวรรณ พละศักดิ์
2.นางสาว สมศรี ชะนะนิน
3 โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
77.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย วายุ เอี่ยมสืบนุ่ม
2.เด็กชาย พงษ์ภัค วงศ์ชาลี
3.เด็กชาย พิพิธธน แก้วบุญมาก
1.นาย พงษ์ศักดิ์ นามบุตรี

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรผ่านการแข่งขัน