งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนภูกระจาน
ณ โรงเรียนบ้านจานทองกวาว
ระหว่าง วันที่ 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.6

สรุปคะแนนการแข่งขัน
กิจกรรม : การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ  ป.1-ป.3
รหัสกิจกรรม :
0174
ลำดับ โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ เหรียญ เหรียญ นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
87.69
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย กิตติพิชญ์ หาผล
2.เด็กชาย เชิดชัย จิตรอ่อน
1.นาย ธนัญชัย ปามุทา
2 โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
87.52
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กชาย รภัสสิทธิ์ ชูคำ
2.เด็กชาย ประวิชญา จามะรีย์
1.นาย สมัคร เถาหอม
3 โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ
83.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อภิยุทธ์ กล่อนศรี
2.เด็กชาย วิทยา บุญบุตร
1.นาง สมจิตร เงินบำรุง
4 โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
72.00
4
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย นิพัทธ์ ดวงพล
2.เด็กชาย นครินทร์ บัวจีบ
1.นางสาว วิภาวี มีชัย
5 โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
69.00
5
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย อนุสิทธิ์ ทองไสล
2.เด็กชาย ธัชพล บัวศรี
1.นาง กาญจนา พลเหตุ
6 โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ
67.00
6
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย ปิยวัฒน์ บุญเจิม
2.เด็กชาย ณรงค์ฤทธิ์ โคตรคำ
1.นาย อุดม พิญญพงษ์
7 โรงเรียนบ้านโนนจิก
65.00
7
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย มั่งมี ศรีสุข
2.เด็กชาย ศักรินทร์ สังข์ขาว
1.นาย สมรัก สมหวัง
8 โรงเรียนบ้านหินวิทยา
62.00
8
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย บวรภัค มังษา
2.เด็กชาย พชรดนัย มงคลแก้ว
1.นาย ปรีดา โมรานิล
9 โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
61.00
9
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย อนุสรณ์ ดวงหอม
2.เด็กหญิง นิศากานต์ บัวรอด
1.นาง ผ่องศรี ลาธุลี
10 โรงเรียนบ้านซำผักแว่นนาซำ
54.00
10
ผ่านการแข่งขัน
1.เด็กชาย จีรพัฒน์ นางวงษ์
2.เด็กชาย วีรภาพ แพงคำ
1.นาง จันจิรา สมหวัง
11 โรงเรียนบ้านโนนสูง
53.00
11
ผ่านการแข่งขัน
1.เด็กชาย พชรมน กรสุพรรณ
2.เด็กชาย ณัฐวุฒิ จาดนอก
1.นาง อำพันธ์ จิตอาคะ
12 โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน
0.00
12
ไม่เข้าแข่งขัน
1.เด็กชาย กิตติราช จันทร์หอม
2.เด็กชาย พงษ์ประสิทธิ์ ดอนวิจารณ์
1.นาย สา แสงสิงห์

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรผ่านการแข่งขัน