งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนภูกระจาน
ณ โรงเรียนบ้านจานทองกวาว
ระหว่าง วันที่ 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.6

สรุปคะแนนการแข่งขัน
กิจกรรม : การประกวดมารยาทไทย  ม.1-ม.3
รหัสกิจกรรม :
0166
ลำดับ โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ เหรียญ เหรียญ นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย นพรัตน์ เงินดี
2.เด็กหญิง พัชรพร สอนภักดี
1.นางสาว วราพร พันธ์โภคา
2.นางสาว สุภาภรณ์ บุญศิริ
2 โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน
92.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กชาย จิรศักดิ์ ฉลาดศรี
2.เด็กหญิง มณีวรรณ จันทร์หอม
1.นาง รัชดา บุญโต
2.นาง สมถวิล ป้องกัน
3 โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
90.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กชาย กฤษณา สร้อยสนธิ์
2.เด็กหญิง ปิยธิดา คานเครือ
1.นางสาว พูนสุข ปัญญาวัน
2.นาง วิลาวัณย์ ร่มรื่น
4 โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
87.00
4
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อดิศักดิ์ ปาทอง
2.เด็กหญิง พิมลวรรณ กงล้อม
1.นางสาว ชฎาภรณ์ ครองยุติ
2.นาง วรุณรัตน์ รักเดช

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรผ่านการแข่งขัน