งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนภูกระจาน
ณ โรงเรียนบ้านจานทองกวาว
ระหว่าง วันที่ 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.6

สรุปคะแนนการแข่งขัน
กิจกรรม : การประกวดมารยาทไทย  ป.4-ป.6
รหัสกิจกรรม :
0165
ลำดับ โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ เหรียญ เหรียญ นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย จักรกฤษณ์ สุดใจ
2.เด็กหญิง อิสริยา สำรวย
1.นาง มณีรัตน์ มนตรี
2.นางสาว วราพร พันธ์โภคา
2 โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
88.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กชาย วรวุฒิ ศรศรี
2.เด็กหญิง สุชานาฏ ชุ่มใจ
1.นางสาว สมปอง มงคล
2.นาง เยาวลักษณ์ ธรรมนิยม
3 โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
85.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กชาย กิตติพงษ์ ดาวใสย์
2.เด็กหญิง ณัฐณิชา ธนชัยสวัสดิ์
1.นาง อุทัยวรรณ มณีกุล
2.นาง สุสดี ศรีแก้ว
4 โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
85.00
4
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ณภัทร ศรีสะอาด
2.เด็กหญิง ศิริพร แซ่พร่าน
1.นาง กัลชนา ดวงสา
2.นาง อะมาวะสี จันทร์ผ่อง
5 โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
75.00
5
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย ศักดา วิลาวัลย์
2.เด็กหญิง พรรณศิริ โกศล
1.นาง วรุณรัตน์ รักเดช
2.นางสาว ชฎาภรณ์ ครองยุติ
6 โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ
74.00
6
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย ไกรวิทย์ ดาวไสย์
2.เด็กหญิง ฐิตินันท์ เครือพันธ์
1.นาง ดารณี สร้อยมาลุน
2.นาง กัญญารัตน์ ผิวทน
7 โรงเรียนมหาราช 2
73.00
7
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย ณัฐเดช บุญชิต
2.เด็กชาย ณัฐเดช บุญชิต
3.เด็กหญิง ณภัทรยดา บุญชิด
1.นาง ปัญชลีย์ ฉัตรอริยวิชญ์
2.นางสาว เล็กสุดา หงษ์ทอง
8 โรงเรียนบ้านหินวิทยา
72.00
8
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย ติณณ์ ทัศนาลักษณ์
2.เด็กหญิง เบญจมาศ ช่วงไธสง
1.นาง สุวรรณา พุทธวงค์
9 โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน
70.00
9
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย ธเนศวร ฉลาดศรี
2.เด็กหญิง อลิชา ชุยทอง
1.นาง เสาวคนธ์ สีหะวงษ์
10 โรงเรียนบ้านซำผักแว่นนาซำ
68.00
10
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย อภิรักษ์ เสนาจ
2.เด็กหญิง ธนัญญา อุทัย
1.นาง ปพรรณพร บุญหวาน
2.นาย ธานี บุญหวาน
11 โรงเรียนบ้านนาไพรงาม
67.00
11
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย รัฐภูมิ ดวงจันทร์
2.เด็กหญิง วิญาดา สาสังข์
1.นาง มาลัยทิพย์ กุลชาติ
2.นาย ถวิล กุลชาติ
12 โรงเรียนบ้านซำเบ็ง
67.00
12
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย บัณฑิต ไชยโคตร
2.เด็กหญิง ขวัญณภัทร มวลพรหม
1.นาง จันทรา ทองพันธ์
2.นาย อุทัย ดาลัย
13 โรงเรียนบ้านไร่เจริญ
66.00
13
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย เขมทัต แก้วรักษา
2.เด็กหญิง อรปรียา คล้ายฤทธิ์
1.นาง ประยูร สายเสมา
2.นาง อุไรวรรณ สมอหมอบ
14 โรงเรียนบ้านระโยง
65.00
14
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย เอกราช ตาระพันธ์
2.เด็กหญิง ชนนิกานต์ ดาวใส
1.นางสาว บุษบา แก้วมูล
15 โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ
64.00
15
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย สุปวีร์ จันทานิตย์
2.เด็กหญิง วริยา ตาปิก
1.นาง ลำดวน จันทานิตย์

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรผ่านการแข่งขัน