งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนภูกระจาน
ณ โรงเรียนบ้านจานทองกวาว
ระหว่าง วันที่ 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.6

สรุปคะแนนการแข่งขัน
กิจกรรม : การประกวดมารยาทไทย  ป.1-ป.3
รหัสกิจกรรม :
0164
ลำดับ โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ เหรียญ เหรียญ นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
88.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ปุณณวิช บัวทอง
2.เด็กหญิง อนันทนิญา ศรีคำ
1.นางสาว สมปอง มงคล
2.นาง เยาวลักษณ์ ธรรมนิยม
2 โรงเรียนบ้านซำเบ็ง
86.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กชาย นัฐภูมิ เกษี
2.เด็กหญิง พัชรินทร์ หงส์วงค์
1.นาง จันทรา ทองพันธ์
2.นางสาว สายชล นครพันธ์
3 โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
85.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ทินภัทร สาลี
2.เด็กหญิง สุนิสา พรหมอินทร์
1.นาง สุสดี ศรีแก้ว
2.นาง อุทัยวรรณ มณีกุล
4 โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ
84.25
4
เหรียญทอง
1.เด็กชาย นนทกร จันทะวารินทร์
2.เด็กหญิง ธมณวรรณ สิมมา
1.นาง กัญญารัตน์ ผิวทน
2.นาง ดารณี สร้อยมาลุน
5 โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
84.00
5
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ศุภวิชญ์ แก้วดี
2.เด็กหญิง สิริวิริยะกุน คูณตุ้ม
1.นาง ราตรี การะเกษ
6 โรงเรียนมหาราช 2
83.50
6
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ชัยธวัช จั่วจันทึก
2.เด็กหญิง กมลวรรณ กล่อมตน
1.นาง ปัญชลีย์ ฉัตรอริยวิชญ์
2.นางสาว เล็กสุดา หงษ์ทอง
7 โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ
83.00
7
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ปิยะพงษ์ แผ่นผา
2.เด็กหญิง พัชราภรณ์ เพชรตะกั่ว
1.นาง ลำดวน จันทานิตย์
8 โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
80.00
8
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ณภัทร ศรีสะอาด
2.เด็กหญิง จิรนันท์ บุญแสง
1.นาง กัลชนา ดวงสา
2.นาง มณีวรรณ์ ศรีหล้า
9 โรงเรียนบ้านไร่เจริญ
76.00
9
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย กฤษฎากร สุขดี
2.เด็กหญิง ชนัญชิดา ศรีชนะ
1.นาง ประยูร สายเสมา
2.นาง ละออง คำศรี
10 โรงเรียนบ้านโนนสูง
74.33
10
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย อนุชิต วรภาพ
2.เด็กหญิง จารุวรรณ ทองมนต์
1.นาง ชนัดฎา นวลเปล่ง
11 โรงเรียนบ้านซำผักแว่นนาซำ
74.00
11
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย นันทวัฒน์ ส่องสีโจน์
2.เด็กหญิง ณิชาภัทร สุดา
1.นาง ปพรรณพร บุญหวาน
2.นาย ธานี บุญหวาน
12 โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
73.25
12
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย นิธิเดช สมพงษ์
2.เด็กหญิง กุลนิษฐ์ จิบจันทร์
1.นางสาว ชฎาภรณ์ ครองยุติ
2.นาง วรุณรัตน์ รักเดช
13 โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
64.00
13
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย กฤษฎา สุขขา
2.เด็กหญิง อรพินท์ ด้วงพล
1.นาง จรรยา อินตา
2.นาง วิไลวรรณ ทองขาว

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรผ่านการแข่งขัน