งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนภูกระจาน
ณ โรงเรียนบ้านจานทองกวาว
ระหว่าง วันที่ 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.6

สรุปคะแนนการแข่งขัน
กิจกรรม : การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้  ป.1-ป.6
รหัสกิจกรรม :
0135
ลำดับ โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ เหรียญ เหรียญ นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย กฤษณพงศ์ แสงงาม
2.เด็กหญิง เพชรรัตน์ ผิวอ่อน
1.นางสาว พูนสุข ปัญญาวัน
2.นาง วิลาวัณย์ ร่มรื่น
2 โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
87.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ชนะภัย ไชยมูล
2.เด็กหญิง ธันยพร อินทนิล
1.นางสาว สมศรี ชะนะนิน
2.นางสาว ทิพวรรณ พละศักดิ์
3 โรงเรียนบ้านซำผักแว่นนาซำ
85.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ตะวัน นามนิวงค์
2.เด็กหญิง อนุธิดา บุญแสง
1.นาง สุระภี สัตยากุล
2.นาง จันจิรา สมหวัง
4 โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน
85.00
4
เหรียญทอง
1.เด็กชาย วรเมธ บัวลา
2.เด็กหญิง ณัฐติยา ฉลาดศรี
1.นาง ยุพิน มูลมิน
2.นาง วิไลลักษณ์ ผ่องราศรี
5 โรงเรียนบ้านหินวิทยา
85.00
5
เหรียญทอง
1.เด็กชาย กรวิชญ์ พิมพ์พรมมา
2.เด็กหญิง ณัฐธิดา สายสนอง
1.นาง สุวรรณา พุทธวงค์
2.นางสาว สมจิตร เขตสกุล

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรผ่านการแข่งขัน