งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนภูกระจาน
ณ โรงเรียนบ้านจานทองกวาว
ระหว่าง วันที่ 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.6

สรุปคะแนนการแข่งขัน
กิจกรรม : การประกวดหนังสือเล่มเล็ก  ม.1-ม.3
รหัสกิจกรรม :
0103
ลำดับ โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ เหรียญ เหรียญ นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง จิรา หัสดง
2.เด็กหญิง สาวิตรี เผื่อแผ่
3.เด็กหญิง ธัญเรศ บัวลา
1.นางสาว ศิริวรรณ พิญญพงษ์
2.นางสาว อารีย์ เคล้าจันทร์
2 โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ
82.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กชาย พงศธร วาิชโชว์
2.เด็กหญิง พรชิตา เสนาน้อย
3.เด็กหญิง วารินทร์ทิพย์ บุญรักษา
1.นาง วิชชุมา กะริโส
2.นาง ประไพศรี สุขพอดี
3 โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
77.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย บรรพต สุขชาติ
2.เด็กหญิง พิมพ์ สีเหลือง
3.เด็กหญิง กนกวรรณ กงล้อม
1.นาย จำเนียน กัญญาชาติ
2.นาย จรัส ทานะมัย
4 โรงเรียนบ้านโนนสูง
70.00
4
เหรียญเงิน
1.นางสาว กนกพร พื้นแสน
2.นางสาว ปาริฉัตร ปัดถา
3.นางสาว อารียา ไชยมูล
1.นาง ทะยิดา แก้วภักดี

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรผ่านการแข่งขัน