งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนภูกระจาน
ณ โรงเรียนบ้านจานทองกวาว
ระหว่าง วันที่ 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.6

สรุปคะแนนการแข่งขัน
กิจกรรม : การประกวดหนังสือเล่มเล็ก  ป.4-ป.6
รหัสกิจกรรม :
0102
ลำดับ โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ เหรียญ เหรียญ นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ
91.50
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สุภาวดี อินทร์งาม
2.เด็กหญิง รัชนีกร มิตถา
3.เด็กหญิง นิศาชล ตาลหอม
1.นางสาว ศิริวรรณ พิญญพงษ์
2.นาย อุดม พิญญพงษ์
2 โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
88.25
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กชาย พลพนัส เงินดี
2.เด็กชาย จีราพร ด้วงพล
3.เด็กชาย ภาณุวัตน์ คล้ายอุดม
1.นาง มณีรัตน์ มนตรี
2.นางสาว สุภาภรณ์ บุญศิริ
3 โรงเรียนบ้านซำผักแว่นนาซำ
86.75
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กชาย จิตติน เมืองศรีสุข
2.เด็กหญิง ทิพวรรณ ส่องสีโรจน์
3.เด็กหญิง พิสมัย สุภาพ
1.นาง ปพรรณพร บุญหวาน
2.นาย ธานี บุญหวาน
4 โรงเรียนบ้านโนนสูง
78.80
4
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง เยาวลักษณ์ คำ้คูณ
2.เด็กหญิง จุฑามาศ จาดนอก
3.เด็กหญิง กุลปรียา ดาวไสย์
1.นาง พบพร สุพรรณ์
2.นาง อาจารีย์ สฤษดิ์ไพศาล
5 โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
78.75
5
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง ชลธิชา แพงเพ็ชร
2.เด็กหญิง ศุภาพิชญ์ นาคฤทธิ์
3.เด็กหญิง กัญญาณัฐ มะปราง
1.นาง อะมาวะสี จันทร์ผ่อง
2.นาง มณีวรรณ์ ศรีหล้า

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรผ่านการแข่งขัน