งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนภูกระจาน
ณ โรงเรียนบ้านจานทองกวาว
ระหว่าง วันที่ 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.6

สรุปคะแนนการแข่งขัน
กิจกรรม : การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล  ป.1-ป.3
รหัสกิจกรรม :
0010
ลำดับ โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ เหรียญ เหรียญ นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ตุลา สุจันทร์
2.เด็กชาย ตะวัน วรรณศรี
3.เด็กชาย วีรวัฒน์ คำทอง
4.เด็กชาย พัศกร ลิพันธ์
5.เด็กชาย ธนัต พิมพ์สาร
6.เด็กชาย รัฐภูมิ เขียวสะอาด
1.นาย ประยงค์ คำดี
2.นาง อาภรณ์ เถาว์โท
3.นาง ภัทรียา มีโค
2 โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
65.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง ชาลิสา โชคนัติ
2.เด็กหญิง ศดานันท์ โกศล
3.เด็กหญิง นิพาดา ยศศิริ
4.เด็กหญิง พิมพ์ชนก งามล้วน
5.เด็กหญิง ณิชนันทร์ จันทร์พูล
6.เด็กหญิง นิรัญรักษ์ หมากจันทร์
1.นางสาว ธีรดา อุดมทรัพย์
2.นาย ทองจันทร์ บุตรแต้ม
3.นางสาว ชฎาภรณ์ ครองยุติ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรผ่านการแข่งขัน