งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนภูกระจาน
ณ โรงเรียนบ้านจานทองกวาว
ระหว่าง วันที่ 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.6

สรุปคะแนนการแข่งขัน
กิจกรรม : การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น  ป.4-ป.6
รหัสกิจกรรม :
0001
ลำดับ โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ เหรียญ เหรียญ นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านหนองทา
90.50
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ชัยสิทธิ์ บัวจันทร์
2.เด็กหญิง พิชญ์ชาภรณ์ ดาวใสย์
3.เด็กหญิง ชนิสรา เจาะใจดี
1.นาย รังสฤษดิ์ บุตรลักษ์
2 โรงเรียนบ้านซำผักแว่นนาซำ
90.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กชาย จิรภาส ศรีม่วง
2.เด็กหญิง อมรรัตน์ สมรัตน์
3.เด็กหญิง จิราพรรณ วันยุมา
1.นาง จันจิรา สมหวัง
2.นางสาว นุสสรี คำพันธ์
3 โรงเรียนบ้านนาไพรงาม
86.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กชาย วิวัฒน์ชัย บัวส่อง
2.เด็กชาย กฤษฎา ชารีคำ
3.เด็กชาย สุรศักดิ์ ศุภกิจ
1.นาง สมเพียร วงษ์ราช
2.นาง ชบาไพร ทาเสนาะ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรผ่านการแข่งขัน