หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


1. ภาษาไทย

ที่
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

2. คณิตศาสตร์

ที่
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

3. วิทยาศาสตร์

ที่
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1
0174
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1
นาย ประวิทย์ ปรัสพันธ์
ครู โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
ประธาน
2
นาย แฉล้ม เกิดนางรอง
ครู โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
กรรมการ
3
นาย กฤษฎา พลศักดิ์
ครู โรงเรียนมหาราช 2
กรรมการ
4
นาย สมัคร เถาหอม
ครู โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
กรรมการ
5
นาย ธนัญชัย ปามุทา
ครู โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
กรรมการและเลขานุการ
2
0181
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1
นาย ประวิทย์ ปรัสพันธ์
ครู โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
ประธาน
2
นาย สมัคร เถาหอม
ครู โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
กรรมการ
3
นาย แฉล้ม เกิดนางรอง
ครู โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
กรรมการ
4
นาย กฤษฎา พลศักดิ์
ครู โรงเรียนมหาราช 2
กรรมการ
5
นาย ธนัญชัย ปามุทา
ครู โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
กรรมการและเลขานุการ
3
0184
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1
นาย ประวิทย์ ปรัสพันธ์
ครู โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
ประธาน
2
นาย แฉล้ม เกิดนางรอง
ครู โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
รองประธาน
3
นาย กฤษฎา พลศักดิ์
ครู โรงเรียนมหาราช 2
กรรมการ
4
นาย สมัคร เถาหอม
ครู โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
กรรมการ
5
นาย ธนัญชัย ปามุทา
ครู โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
กรรมการและเลขานุการ
4
0190
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1
นาย ประวิทย์ ปรัสพันธ์
ครู โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
ประธาน
2
นาย แฉล้ม เกิดนางรอง
ครู โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
กรรมการ
3
นาย กฤษฎา พลศักดิ์
ครู โรงเรียนมหาราช 2
กรรมการ
4
นาย สมัคร เถาหอม
ครู โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
กรรมการ
5
นาย ธนัญชัย ปามุทา
ครู โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
กรรมการและเลขานุการ
5
0191
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1
นาย ประวิทย์ ปรัสพันธ์
ครู โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
ประธาน
2
นาย แฉล้ม เกิดนางรอง
ครู โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
กรรมการ
3
นาย กฤษฎา พลศักดิ์
ครู โรงเรียนมหาราช 2
กรรมการ
4
นาย สมัคร เถาหอม
ครู โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
กรรมการ
5
นาย ธนัญชัย ปามุทา
ครู โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
กรรมการและเลขานุการ

4. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1
0014
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
2
0164
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1
นางสาว สมปอง มงคล
ครู โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
ประธาน
2
นาง สรรพร บุญทะจิตร์
ครู โรงเรียนบ้านโนนสูง
กรรมการ
3
นาง ราตรี การะเกษ
ครู โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
กรรมการ
4
นาง สุสดี ศรีแก้ว
ครู โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
กรรมการและเลขานุการ
3
0165
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1
นาง เยาวลักษณ์ ธรรมเนียม
ครู โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
ประธาน
2
นางสาว ลำใย กั้วพิทักษ์
ครู โรงเรียนบ้านนาไพรงาม
กรรมการ
3
นาง อุทัยวรรณ มณีกุล
ครู โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
กรรมการ
4
นาง กัญชนา ดวงสา
ครู โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
กรรมการ
5
นาง สุภาภรณ์ สงนวน
ครู โรงเรียนบ้านซำเบ็ง
กรรมการและเลขานุการ
4
0166
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1
นางสาว พูนสุข ปัญญาวัน
ครู โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
ประธาน
2
นางสาว ชฎาภรณ์ ครองยุติ
ครู โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
กรรมการ
3
นางสาว วราภรณ์ พันธ์โภคา
ครู โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
กรรมการ
4
นางสาว วราณี จงกลกลาง
ครู โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
กรรมการและเลขานุการ
5
0751
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3

5. สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

6. ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1
0262
การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
1
นาง สุชญา พละศักดิ์
ครู โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
ประธาน
2
นาย บัญญัติ ศรีไทย
ครู โรงเรียนบ้านซำผักแว่นนาซำ
กรรมการ
3
นางสาว ศศิธร บุญเนตร
ครู โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
กรรมการ
4
นาง ปัญชลีย์ ฉัตรอริยวิชญ์
ครู โรงเรียนมหาราช 2
กรรมการ
5
นางสาว สุภานี ตุ้มคง
ครู โรงเรียนบ้านโนนสูง
กรรมการและเลขานุการ
2
0263
การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
1
นาง สุชญา ฉัตรอริยวิชญ์
ครู โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
ประธาน
2
นาย บัญญัติ ศรีไทย
ครู โรงเรียนบ้านซำผักแว่นนาซำ
กรรมการ
3
นางสาว ศศิธร บุญเนตร
ครู โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
กรรมการ
4
นาง ปัญชลีย์ ฉัตรอริยวิชญ์
ครู โรงเรียนมหาราช 2
กรรมการ
5
นางสาว สุภาณี ตุ้มคง
ครู โรงเรียนบ้านโนนสูง
กรรมการและเลขานุการ
3
0265
การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1
นาย ธวัช วรพุฒ
ครู โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
ประธาน
2
นาย อุดม พิญญพงษ์
ครู โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ
กรรมการ
3
นาง วิชชุมา กะริโส
ครู โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ
กรรมการ
4
นาง พบพร ุสุพรรณ์
ครู โรงเรียนบ้านโนนสูง
กรรมการ
4
0268
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1
นาง ทองหล่อ จูมจันทร์
ครู โรงเรียนบ้านโนนจิก
ประธาน
2
นาง ปวริศา พิบูลย์
ครู โรงเรียนบ้านหนองทา
กรรมการ
3
นาง สุกัญญา วงศ์ก่อ
ครู โรงเรียนบ้านไฮ (วันครู2503)
กรรมการ
4
นาง นันทวัน งามแสง
ครู โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
กรรมการและเลขานุการ
5
0269
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1
นาง ทองหล่อ จูมจันทร์
ครู โรงเรียนบ้านโนนจิก
ประธาน
2
นาง ปวริศา พิบูลย์
ครู โรงเรียนบ้านหนองทา
กรรมการ
3
นาง สุกัญญา วงศ์ก่อ
ครู โรงเรียนบ้านไฮ (วันครู2503)
กรรมการ
4
นาง นันทวัน งามแสง
ครู โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
กรรมการและเลขานุการ
6
0271
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1
นาย ธวัช วรพุฒ
ครู โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
ประธาน
2
นาย อุดม พิญญพงษ์
ครู โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ
กรรมการ
3
นาง วิชชุมา กะริโส
ครู โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ
กรรมการ
4
นาง พบพร สุพรรณ์
ครู โรงเรียนบ้านโนนสูง
กรรมการ
7
0300
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
8
0307
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1
นาย ผดุง ชาติดร
ครู โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ
ประธาน
2
นาง วิภาพร โพธิ์ชัย
ครู โรงเรียนบ้านโนนจิก
กรรมการ
3
นาง มณีวรรณ ศรีหล้า
ครู โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
กรรมการ
4
นาง ชนัดฎา นวลเปล่ง
ครู โรงเรียนบ้านโนนสูง
กรรมการ
5
นางสาว ณิชย์ชนันท์ มะปราง
ครู โรงเรียนบ้านซำเบ็ง
กรรมการและเลขานุการ
9
0308
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1
นาย ผดุง ชาติดร
ครู โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ
ประธาน
2
นาง มณีวรรณ์ ศรีหล้า
ครู โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
กรรมการ
3
นาง วิภาพร โพธิ์ชัย
ครู โรงเรียนบ้านโนนจิก
กรรมการ
4
นาง ชนัดฎา นวลเปล่ง
ครู โรงเรียนบ้านโนนสูง
กรรมการ
5
นางสาว ณิชย์ชนันท์ มะปราง
ครู โรงเรียนบ้านซำเบ็ง
กรรมการและเลขานุการ
10
0309
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1
นาย ธวัช วรพุฒ
ครู โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
ประธาน
2
นาย อุดม พิญญพงษ์
ครู โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ
กรรมการ
3
นาง วิชชุมา กะริโส
ครู โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ
กรรมการ
4
นาง พบพร สุพรรณ์
ครู โรงเรียนบ้านโนนสูง
กรรมการ
11
0310
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1
นาย ธวัช วรพุฒ
ครู โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
ประธาน
2
นาย อุดม พิญญพงษ์
ครู โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ
กรรมการ
3
นาง วิชชุมา กะริโส
ครู โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ
กรรมการ
4
นาง พบพร สุพรรณ์
ครู โรงเรียนบ้านโนนสูง
กรรมการ
12
0311
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1
นาย ถวิล กุลชาติ
ครู โรงเรียนบ้านนาไพรงาม
ประธาน
2
นาย บรรจง ขุนเทพ
ครู โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ
กรรมการ
3
นางสาว วรณิดา ขวัญยืน
ครู โรงเรียนบ้านไร่เจริญ
กรรมการ
4
นาง สุภาณีย์ นาคะประวิง
ครู โรงเรียนบ้านหินวิทยา
กรรมการ
5
นาง สิษฐิพร พิทักษา
ครู โรงเรียนมหาราช 2
กรรมการ
6
นาย ดุสิต แก้วมูล
ครู โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
กรรมการและเลขานุการ
13
0312
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1
นาย ถวิล กุลชาติ
ครู โรงเรียนบ้านนาไพรงาม
ประธาน
2
นาย บรรจง ขุนเทพ
ครู โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ
กรรมการ
3
นางสาว วรณิดา ขวัญยืน
ครู โรงเรียนบ้านไร่เจริญ
กรรมการ
4
นาง สิษฐิพร พิทักษา
ครู โรงเรียนมหาราช 2
กรรมการ
5
นาง สุภาณีย์ นาคะประวิง
ครู โรงเรียนบ้านหินวิทยา
กรรมการ
6
นาย ดุสิต แก้วมูล
ครู โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
กรรมการและเลขานุการ
14
0313
การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
15
0721
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3

7. ศิลปะ-ดนตรี

ที่
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1
0314
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
2
0315
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
3
0316
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
4
0317
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
5
0323
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
6
0324
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
7
0325
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
8
0326
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
9
0327
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
10
0328
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
11
0329
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
12
0330
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
13
0331
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
14
0332
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
15
0333
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
16
0334
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
17
0335
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
18
0336
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
19
0337
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
20
0338
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
21
0339
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
22
0341
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
23
0343
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
24
0345
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
25
0347
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
1
นาย นัติกรณ์ นนทะบุตร
ครู โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน
กรรมการ
26
0348
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
1
นาย นัติกรณ์ นนทะบุตร
ครู โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน
กรรมการ
27
0352
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1
นาย นัติกรณ์ นนทะบุตร
ครู โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน
ประธาน
2
นาง ประกาย มุ่งหมาย
ครู โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
กรรมการ
3
นาง วัชราภรณ์ บุญชิต
ครู โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
กรรมการ
4
นาง ยุภาพร พงศ์พีระ
ครู โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
กรรมการและเลขานุการ
28
0353
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1
นาย นัติกรณ์ นนทะบุตร
ครู โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน
ประธาน
2
นาง ประกาย มุ่งหมาย
ครู โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
กรรมการ
3
นาง วัชราภรณ์ บุญชิต
ครู โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
กรรมการ
4
นาง ยุภาพร พงศ์พีระ
ครู โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
กรรมการและเลขานุการ
29
0369
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1
นาย ธนวัฒน์ เขียวสุขสันต์
ครู โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
ประธาน
2
นาย ไพรัตน์ สฤษดิ์ไพศาล
ครู โรงเรียนบ้านโนนสูง
กรรมการ
3
นาย ฤทธี ชัยสมภา
ครู โรงเรียนบ้านไฮ (วันครู2503)
กรรมการ
4
นาง สุธาสินี กาญจนพัฒน์
ครู โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
กรรมการและเลขานุการ
30
0370
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1
นาย นัติกรณ์ นนทะบุตร
ครู โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน
ประธาน
2
นาง ประกาย มุ่งหมาย
ครู โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
กรรมการ
3
นาง วัชราภรณ์ บุญชิต
ครู โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
กรรมการ
4
นาง ยุภาพร พงศ์พีระ
ครู โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
กรรมการและเลขานุการ
31
0371
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1
นาย นัติกรณ์ นนทะบุตร
ครู โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน
ประธาน
2
นาง ประกาย บุญศิริ
ครู โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
กรรมการ
3
นาง วัชราภรณ์ บุญชิต
ครู โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
กรรมการ
4
นาง ยุภาพร พงศ์พีระ
ครู โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
กรรมการและเลขานุการ
32
0372
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1
นาย ธนวัฒน์ เขียวสุขสันต์
ครู โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
ประธาน
2
นาย ไพรัตน์ สฤษดิ์ไพศาล
ครู โรงเรียนบ้านโนนสูง
กรรมการ
3
นาย ฤทธี ชัยสมภา
ครู โรงเรียนบ้านไฮ (วันครู2503)
กรรมการ
4
นาง สุธาสินี กาญจนพัฒน์
ครู โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
กรรมการและเลขานุการ
33
0373
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1
นาย ธนวัฒน์ เขียวสุขสันต์
ครู โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
ประธาน
2
นาย ไพรัตน์ สฤษดิ์ไพศาล
ครู โรงเรียนบ้านโนนสูง
กรรมการ
3
นาย ฤทธี ชัยสมภา
ครู โรงเรียนบ้านไฮ (วันครู2503)
กรรมการ
4
นาง สุธาสินี กาญจนพัฒน์
ครู โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
กรรมการและเลขานุการ
34
0374
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1
นาย ธนวัฒน์ เขียวสุขสันต์
ครู โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
ประธาน
2
นาย ไพรัตน์ สฤษดิ์ไพศาล
ครู โรงเรียนบ้านโนนสูง
กรรมการ
3
นาย ฤทธี ชัยสมภา
ครู โรงเรียนบ้านไฮ (วันครู2503)
กรรมการ
4
นาง สุธาสินี กาญจนพัฒน์
ครู โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
กรรมการและเลขานุการ
35
0375
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
36
0601
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
37
0602
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1
นางสาว วนีภรณ์ สุขวงค์
ครู โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
ประธาน
2
นางสาว พิมพ์กฐิชา จรูญเบญญาบุณย์
ครู โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
กรรมการ
3
นางสาว วิภาวี มีชัย
ครู โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
กรรมการ
4
นางสาว พจนีย์ พิมพ์ชัย
ครู โรงเรียนบ้านโนนสูง
กรรมการ
5
นางสาว กุลนาท บริบูรณ์
ครู โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
กรรมการและเลขานุการ
38
0603
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1
นางสาว วนีภรณ์ สุขวงค์
ครู โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
ประธาน
2
นางสาว พิมพ์กฐิชา จรูญเบญญาบุณย์
ครู โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
กรรมการ
3
นางสาว วิภาวี มีชัย
ครู โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
กรรมการ
4
นางสาว พจนีย์ พิมพ์ชัย
ครู โรงเรียนบ้านโนนสูง
กรรมการ
5
นางสาว กุลนาท บริบูรณ์
ครู โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
กรรมการและเลขานุการ
39
0604
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1
นางสาว วนีภรณ์ ชัยสมภา
ครู โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
ประธาน
2
นางสาว วิภาวี อุดมทรัพย์
ครู โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
กรรมการ
3
นางสาว พิมพ์กฐิชา จรูญเบญญาบุณย์
ครู โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
กรรมการ
4
นางสาว พจนีย์ พิมพ์ชัย
ครู โรงเรียนบ้านโนนสูง
กรรมการ
5
นางสาว กุลนาท บริบูรณ์
ครู โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
กรรมการและเลขานุการ
40
0605
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1
นางสาว วนีภรณ์ สุขวงค์
ครู โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
ประธาน
2
นางสาว พิมพ์กฐิชา จรูญเบญญาบุณย์
ครู โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
กรรมการ
3
นางสาว วิภาวี มีชัย
ครู โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
กรรมการ
4
นางสาว พจนีย์ พิมพ์ชัย
ครู โรงเรียนบ้านโนนสูง
กรรมการ
5
นางสาว กุลนาท บริบูรณ์
ครู โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
กรรมการและเลขานุการ
41
0643
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1
นาย นัติกรณ์ นนทะบุตร
ครู โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน
กรรมการ
42
0731
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1
นาย พิทักษ์ ทาทอง
ครู โรงเรียนบ้านนาไพรงาม
ประธาน
2
นาง จันทรา ทองพันธ์
ครู โรงเรียนบ้านซำเบ็ง
กรรมการ
3
นาง รัตนาภรณ์ วาทิน
ครู โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
กรรมการ
4
นาง จันจิรา สมหวัง
ครู โรงเรียนบ้านซำผักแว่นนาซำ
กรรมการและเลขานุการ
43
0732
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1
นาย พิทักษ์ ทาทอง
ครู โรงเรียนบ้านนาไพรงาม
ประธาน
2
นาง จันทรา ทองพันธ์
ครู โรงเรียนบ้านซำเบ็ง
กรรมการ
3
นาง รัตนาภรณ์ วาทิน
ครู โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
กรรมการ
4
นาง จันจิรา สมหวัง
ครู โรงเรียนบ้านซำผักแว่นนาซำ
กรรมการและเลขานุการ
44
0736
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1
นาย พิทักษ์ ทาทอง
ครู โรงเรียนบ้านนาไพรงาม
ประธาน
2
นาง รัตนาภรณ์ วาทิน
ครู โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
กรรมการ
3
นาง จันทรา ทองพันธ์
ครู โรงเรียนบ้านซำเบ็ง
กรรมการ
4
นาง จันจิรา สมหวัง
ครู โรงเรียนบ้านซำผักแว่นนาซำ
กรรมการและเลขานุการ
45
0737
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1
นาย พิทักษ์ ทาทอง
ครู โรงเรียนบ้านนาไพรงาม
ประธาน
2
นาง จันทรา ทองพันธ์
ครู โรงเรียนบ้านซำเบ็ง
กรรมการ
3
นาง รัตนาภรณ์ วาทิน
ครู โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
กรรมการ
4
นาง จันจิรา สมหวัง
ครู โรงเรียนบ้านซำผักแว่นนาซำ
กรรมการและเลขานุการ
46
0747
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
47
0748
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
48
0749
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
49
0750
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3

8. ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1
0376
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.4-ป.6
2
0377
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
3
0378
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.4-ป.6
4
0379
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
5
0395
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.4-ป.6
6
0396
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
7
0398
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.4-ป.6
8
0399
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
9
0400
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
10
0404
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3

9. ภาษาต่างประเทศ

ที่
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

10. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1
0010
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1
นาย ทองจันทร์ บุตรแต้ม
ครู โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
ประธาน
2
นาย ประยงค์ คำดี
ครู โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
กรรมการ
3
นาย วัชรินทร์ ภูพวก
ครู โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
กรรมการ
4
นาย ปรีดา โมรานิล
ครู โรงเรียนบ้านหินวิทยา
กรรมการ
5
นาย สุระพิด เถาว์คำ
ครู โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
กรรมการและเลขานุการ
2
0051
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1
นาย ทองจันทร์ บุตรแต้ม
ครู โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
ประธาน
2
นาย ปรีดา โมรานิล
ครู โรงเรียนบ้านหินวิทยา
กรรมการ
3
นาย วัชรินทร์ ภูพวก
ครู โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
กรรมการ
4
นาย ประยงค์ คำดี
ครู โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
กรรมการ
5
นาย สุระพิด เถาว์คำ
ครู โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
กรรมการและเลขานุการ
3
0062
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
4
0102
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1
นาง มณีรัตน์ มนตรี
ครู โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
ประธาน
2
นาย เสถียร พรหมโลก
ครู โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
กรรมการ
3
นาย จำเนียน กัญญาชาติ
ครู โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
กรรมการ
4
นาง ปพรรณพร บุญหวาน
ครู โรงเรียนบ้านซำผักแว่นนาซำ
กรรมการ
5
นางสาว ศิริวรรณ พิญญพงษ์
ครู โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ
กรรมการและเลขานุการ
5
0103
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1
นาง มณีรัตน์ มนตรี
ครู โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
ประธาน
2
นาย จำเนียน กัญญาชาติ
ครู โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
กรรมการ
3
นาย เสถียร พรหมโลก
ครู โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
กรรมการ
4
นาง ปพรรณพร บุญหวาน
ครู โรงเรียนบ้านซำผักแว่นนาซำ
กรรมการ
5
นางสาว ศิริวรรณ พิญญพงษ์
ครู โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ
กรรมการและเลขานุการ

11. คอมพิวเตอร์

ที่
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1
0002
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1
นาย วิรัตน์ หลักทองคำ
ครู โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
ประธาน
2
นาย อรรถพล สืบบุญ
ครู โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ
กรรมการ
3
นางสาว วนิดา เกษี
ครู โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
กรรมการ
4
นาง นุชรี แก่นลา
ครู โรงเรียนบ้านหนองทา
กรรมการ
5
นาง เพ็ญประภา จันทรา
ครู โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
กรรมการ
6
นาย สิทธิศักดิ์ ทารมย์
ครู โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
กรรมการและเลขานุการ
2
0005
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
3
0011
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
4
0016
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
5
0017
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
6
0020
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1
นาย วิวัฒน์ หลักทองคำ
ครู โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
ประธาน
2
นาย อรรถพล สืบบุญ
ครู โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ
กรรมการ
3
นางสาว วนิดา เกษี
ครู โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
กรรมการ
4
นาง นุชรี แก่นลา
ครู โรงเรียนบ้านหนองทา
กรรมการ
5
นาง เพ็ญประภา จันทรา
ครู โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
กรรมการ
6
นาย สิทธิศักดิ์ ทารมย์
ครู โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
กรรมการและเลขานุการ
7
0021
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1
นาย สุริยัน อินทรโสม
ครู โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ
ประธาน
2
นาย อดุลย์ พิญญพงษ์
ครู โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
กรรมการ
3
นางสาว มณีวรรณ ศรวิชัย
ครู โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
กรรมการ
4
นางสาว กานต์จิรา กาญจนพัฒน์
ครู โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
กรรมการและเลขานุการ
8
0024
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1
นาย วิรัตน์ หลักทองคำ
ครู โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
ประธาน
2
นาย อรรถพล สืบบุญ
ครู โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ
กรรมการ
3
นางสาว วนิดา เกษี
ครู โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
กรรมการ
4
นาง เพ็ญประภา จันทรา
ครู โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
กรรมการ
5
นาง นุชรี แก่นลา
ครู โรงเรียนบ้านหนองทา
กรรมการ
6
นาย สิทธิศักดิ์ ทารมย์
ครู โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
กรรมการและเลขานุการ
9
0025
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
10
0028
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
11
0029
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1
นาย สุริยัน อินทรโสม
ครู โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ
ประธาน
2
นาย อดุลย์ พิญญพงษ์
ครู โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
กรรมการ
3
นางสาว มณีวรรณ ศรวิชัย
ครู โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
กรรมการ
4
นางสาว กานต์จิรา กาญจนพัฒน์
ครู โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
กรรมการและเลขานุการ
12
0044
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3

12. หุ่นยนต์

ที่
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1
0243
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6
2
0247
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
3
0250
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
1
นาง อะมาวะสี จันทร์ผ่อง
ครู โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
กรรมการ
4
0251
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3

13. การงานอาชีพ

ที่
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1
0001
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1
นาย จรัส ทานะมัย
ครู โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
ประธาน
2
นาย ถาวร ยศศิริ
ครู โรงเรียนบ้านโนนจิก
กรรมการ
3
นาง ทะยิดา แก้วภักดี
ครู โรงเรียนบ้านโนนสูง
กรรมการและเลขานุการ
2
0003
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1
นาย รังสรรค์ เพ็งธรรม
ครู โรงเรียนบ้านโนนสูง
ประธาน
2
นาย กิตติ ไชยโคตร
ครู โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ
กรรมการ
3
นาง สุดใจ นามวงศ์
ครู โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
กรรมการและเลขานุการ
3
0004
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1
นาย รังสรรค์ เพ็งธรรม
ครู โรงเรียนบ้านโนนสูง
ประธาน
2
นาง สุดใจ นามวงศ์
ครู โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
ประธาน
3
นาย กิตติ ไชยโคตร
ครู โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ
กรรมการ
4
0006
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1
นาย จรัส ทานะมัย
ครู โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
ประธาน
2
นาย ถาวร ยศศิริ
ครู โรงเรียนบ้านโนนจิก
กรรมการ
3
นาง ทะยิดา แก้วภักดี
ครู โรงเรียนบ้านโนนสูง
กรรมการและเลขานุการ
5
0012
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
6
0013
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
7
0018
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1
นาง วิเชียร ศรีคำ
ครู โรงเรียนบ้านโนนจิก
ประธาน
2
นางสาว อสมา ทาเสนาะ
ครู โรงเรียนบ้านหนองทา
กรรมการ
3
นาง วรรณา รัตนา
ครู โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
กรรมการและเลขานุการ
8
0019
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1
นาง วิเชียร ศรีคำ
ครู โรงเรียนบ้านโนนจิก
ประธาน
2
นางสาว อสมา ทาเสนาะ
ครู โรงเรียนบ้านหนองทา
กรรมการ
3
นาง วรรณา รัตนา
ครู โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
กรรมการและเลขานุการ
9
0022
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1
นาง อาจารีย์ สฤษดิ์ไพศาล
ครู โรงเรียนบ้านโนนสูง
ประธาน
2
นาย สายัณห์ มีโค
ครู โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
กรรมการ
3
นาย รณชิต คำศรี
ครู โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
กรรมการและเลขานุการ
10
0023
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
11
0026
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
12
0027
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
13
0034
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
14
0048
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1
นาง อุษา เถินหิตย์
ครู โรงเรียนมหาราช 2
กรรมการ
2
นาง อุษา เถินหิตย์
ครู โรงเรียนมหาราช 2
กรรมการ
15
0050
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
16
0067
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1
นาง อุไรรัตน์ สุวรรณกูฏ
ครู โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
ประธาน
17
0068
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
18
0734
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6

14. ปฐมวัย

ที่
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1
0702
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1
นาง ภิรมย์ สร้อยภาพ
ครู โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
ประธาน
2
นางสาว ปริญญาพร สีหะวงษ์
ครู โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
กรรมการ
3
นาง ลำไพ ทองนาค
ครู โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
กรรมการ
4
นาง ชุติกาญน์ ไชยรัตน์
ครู โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
กรรมการ
5
นาง อรกัญญา อมตะสายแก้ว
ครู โรงเรียนบ้านโนนสูง
กรรมการและเลขานุการ
2
0703
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1
นาง ชิโนรส ดวงงอก
ครู โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
ประธาน
2
นาย สมศักดิ์ เวชการ
ครู โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
กรรมการ
3
นางสาว กัญญาภัค พิชัย
ครู โรงเรียนบ้านโนนจิก
กรรมการ
4
นางสาว ตริยารัตน์ ชูชื่น
ครู โรงเรียนบ้านโนนสูง
กรรมการ
5
นาง นุสราภรณ์ สว่างวงษ์
ครู โรงเรียนบ้านไฮ (วันครู2503)
กรรมการ
6
นาง สุคนธ์ มีศรี
ครู โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
กรรมการ
7
นาง วนิดา คำดี
ครู โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
กรรมการและเลขานุการ

15. เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1
0108
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
2
0109
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

16. เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

17. เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1
0127
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
2
0128
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
3
0135
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1
นาง สุระภี สัตยากุล
ครู โรงเรียนบ้านซำผักแว่นนาซำ
ประธาน
2
นางสาว สมศรี ชะนะนิน
ครู โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
กรรมการ
3
นาง วิลาวัณย์ ร่มรื่น
ครู โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
กรรมการ
4
นาง สุวรรณา พุทธวงศ์
ครู โรงเรียนบ้านหินวิทยา
กรรมการ
5
นาง ยุพิน มูลมิน
ครู โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน
กรรมการและเลขานุการ

18. เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1
0233
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1
นาง ปัญชลีย์ ฉัตรอริยวิชญ์
ครู โรงเรียนมหาราช 2
กรรมการ
2
นาง ปัญชลีย์ ฉัตรอริยวิชญ์
ครู โรงเรียนมหาราช 2
กรรมการ
2
0234
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
3
0236
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1
นาง สมจิตร เขตสกุล
ครู โรงเรียนบ้านหินวิทยา
ประธาน
2
นาย พงษ์ศักดิ์ นามบุญตรี
ครู โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
กรรมการ
3
นางสาว ธีรดา อุดมทรัพย์
ครู โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
กรรมการ
4
นาง กัญญาวรรรณ ไชยปัญญา
ครู โรงเรียนบ้านโนนสูง
กรรมการ
4
0237
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
5
0239
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
6
0240
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
7
0241
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1
นางสาว สมจิตร เขตสกุล
ครู โรงเรียนบ้านหินวิทยา
ประธาน
2
นางสาว ธีรดา อุดมทรัพย์
ครู โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
กรรมการ
3
นาง กัญญาวรรณ ไชยปัญญา
ครู โรงเรียนบ้านโนนสูง
กรรมการ
4
นาย พงษ์ศักดิ์ นามบุญตรี
ครู โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
กรรมการและเลขานุการ
8
0242
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
9
0248
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
10
0249
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
11
0274
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
12
0275
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
13
0276
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
14
0277
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1
นางสาว สมสัตย์ แทนคำ
ครู โรงเรียนบ้านโนนสูง
ประธาน
2
นาง สาวิตรี มีศรี
ครู โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
กรรมการ
3
นางสาว ศิริกุน ฝอยทอง
ครู โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
กรรมการและเลขานุการ
15
0280
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
16
0281
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
17
0282
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
18
0283
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
19
0284
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
20
0285
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
21
0287
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

19. เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1
0160
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
2
0162
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
3
0167
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
4
0171
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1
นาง วิลาวัณย์ ร่มรื่น
ครู โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
กรรมการ
5
0175
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1
นาง ลำดวน เอ้มะเว
ครู โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
ประธาน
2
นางสาว ทิพวรรณ พละศักดิ์
ครู โรงเรียนบ้านโนนสูง
กรรมการ
3
นาง อำพันธ์ จิตอาคะ
ครู โรงเรียนบ้านโนนสูง
กรรมการและเลขานุการ
6
0177
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
7
0182
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
8
0185
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1
นางสาว ทิพวรรณ พละศักดิ์
ครู โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
กรรมการ
9
0195
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
10
0197
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
11
0208
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
12
0209
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
13
0213
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1
นาง ลำดวน จันทานิตย์
ครู โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ
ประธาน
2
นางสาว มนฤดี สาระพงษ์
ครู โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
กรรมการ
3
นางสาว วัชรี อินทรสุขศรี
ครู โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
กรรมการและเลขานุการ
14
0226
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1
นาย พิชิตพล มณฑา
ครู โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
กรรมการ
15
0231
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

20. ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

ที่
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1
0500
การแข่งขันเดี่ยวพิณ ป.1-ป.6
2
0501
การแข่งขันเดี่ยวแคน ป.1-ป.6
3
0502
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6
4
0503
การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3
5
0504
การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3
6
0505
การแข่งขันเดี่ยวโหวด ป.1-ป.6
7
0506
การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3
8
0507
การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6
1
นาย ไสว สุทธิประภา
ครู โรงเรียนสัมมาสิกขาศีรษะอโศก
กรรมการ
2
นาย ไสว สุทธิประภา
ครู โรงเรียนสัมมาสิกขาศีรษะอโศก
กรรมการ
9
0508
การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3
10
0509
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
............................. โทร............................ อีเมล์ ..............................
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน bbl.ac.th
โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
Copyright © 2014 bbl.ac.th All rights reserved.