หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

หมวดหมู่: ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1
0749
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านจานทองกวาววิทยา ชั้น  
2
0748
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านจานทองกวาววิทยา ชั้น  
3
0314
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านจานทองกวาววิทยา ชั้น  
4
0316
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านจานทองกวาววิทยา ชั้น  
5
0323
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านจานทองกวาววิทยา ชั้น  
6
0325
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านจานทองกวาววิทยา ชั้น  
7
0327
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านจานทองกวาววิทยา ชั้น  
8
0329
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านจานทองกวาววิทยา ชั้น  
9
0331
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านจานทองกวาววิทยา ชั้น  
10
0333
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านจานทองกวาววิทยา ชั้น  
11
0335
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านจานทองกวาววิทยา ชั้น  
12
0337
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านจานทองกวาววิทยา ชั้น  
13
0339
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านจานทองกวาววิทยา ชั้น  
14
0341
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านจานทองกวาววิทยา ชั้น  
15
0343
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านจานทองกวาววิทยา ชั้น  
16
0345
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านจานทองกวาววิทยา ชั้น  
17
0369
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านจานทองกวาววิทยา ชั้น  
6 ตุลาคม 2558
09.00
18
0372
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านจานทองกวาววิทยา ชั้น  
6 ตุลาคม 2558
09.00
19
0375
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านจานทองกวาววิทยา ชั้น  
20
0602
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านจานทองกวาววิทยา ชั้น  
6 ตุลาคม 2558
09.00
21
0604
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านจานทองกวาววิทยา ชั้น  
6 ตุลาคม 2558
09.00
22
0315
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านจานทองกวาววิทยา ชั้น  
23
0317
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านจานทองกวาววิทยา ชั้น  
24
0324
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านจานทองกวาววิทยา ชั้น  
25
0326
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านจานทองกวาววิทยา ชั้น  
26
0328
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านจานทองกวาววิทยา ชั้น  
27
0330
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านจานทองกวาววิทยา ชั้น  
28
0332
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านจานทองกวาววิทยา ชั้น  
29
0334
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านจานทองกวาววิทยา ชั้น  
30
0336
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านจานทองกวาววิทยา ชั้น  
31
0338
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านจานทองกวาววิทยา ชั้น  
32
0373
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านจานทองกวาววิทยา ชั้น  
6 ตุลาคม 2558
09.00
33
0374
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านจานทองกวาววิทยา ชั้น  
6 ตุลาคม 2558
09.00
34
0750
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านจานทองกวาววิทยา ชั้น  
35
0747
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านจานทองกวาววิทยา ชั้น  
36
0601
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านจานทองกวาววิทยา ชั้น  
37
0603
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านจานทองกวาววิทยา ชั้น  
6 ตุลาคม 2558
09.00
38
0605
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านจานทองกวาววิทยา ชั้น  
6 ตุลาคม 2558
09.00
39
0347
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านจานทองกวาววิทยา ชั้น  
40
0348
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านจานทองกวาววิทยา ชั้น  
41
0643
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านจานทองกวาววิทยา ชั้น  
42
0736
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน ชั้น  
6 ตุลาคม 2558
09.00
43
0352
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน ชั้น  
6 ตุลาคม 2558
09.00
44
0370
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน ชั้น  
6 ตุลาคม 2558
09.00
45
0737
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน ชั้น  
6 ตุลาคม 2558
09.00
46
0353
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน ชั้น  
6 ตุลาคม 2558
09.00
47
0371
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน ชั้น  
6 ตุลาคม 2558
09.00
48
0731
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน ชั้น  
6 ตุลาคม 2558
09.00
49
0732
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน ชั้น  
6 ตุลาคม 2558
09.00

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
............................. โทร............................ อีเมล์ ..............................
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน bbl.ac.th
โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
Copyright © 2014 bbl.ac.th All rights reserved.