หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

รายชื่อครู
โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ
 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนภูกระจาน
ณ โรงเรียนบ้านจานทองกวาว
ระหว่าง วันที่ 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.10
 
ที่ หมวดหมู่ รายการ รายชื่อครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1.นาง สมจิตร เงินบำรุง
2.นาง เพลินพิศ ทานะมัย
2 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1.นาง สมจิตร เงินบำรุง
2.นาง เพลินพิศ ทานะมัย
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1.นาง วิชชุมา กะริโส
2.นาง ประไพศรี สุขพอดี
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1.นาง กัญญารัตน์ ผิวทน
2.นาง ดารณี สร้อยมาลุน
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1.นาง ดารณี สร้อยมาลุน
2.นาง กัญญารัตน์ ผิวทน
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1.นาง สมจิตร เงินบำรุง
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1.นาง สุดา จันทร์หอม
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1.นาง สุดา จันทร์หอม
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1.นาง วิชชุมา กะริโส
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1.นาง วิชชุมา กะริโส
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1.นาง วิชชุมา กะริโส
12 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1.นาง กัลยาณี นาสารีย์
2.นาง สุพี ตาลหอม
13 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1.นาง กัลยาณี นาสารีย์
2.นาง สุพี ตาลหอม

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
............................. โทร............................ อีเมล์ ..............................
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน bbl.ac.th
โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
Copyright © 2014 bbl.ac.th All rights reserved.