หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

รายชื่อครู
โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนภูกระจาน
ณ โรงเรียนบ้านจานทองกวาว
ระหว่าง วันที่ 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.10
 
ที่ หมวดหมู่ รายการ รายชื่อครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1.นาง อะมาวะสี จันทร์ผ่อง
2.นาง กัลชนา ดวงสา
2 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1.นาง ภรนภา สาสังข์
2.นาง มณีวรรณ์ ศรีหล้า
3 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1.นาย รณชิต คำศรี
2.นาง ภรนภา สาสังข์
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1.นาง อะมาวะสี จันทร์ผ่อง
2.นาง มณีวรรณ์ ศรีหล้า
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1.นาง กัลชนา ดวงสา
2.นาง มณีวรรณ์ ศรีหล้า
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1.นาง กัลชนา ดวงสา
2.นาง อะมาวะสี จันทร์ผ่อง
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1.นาย ธนัญชัย ปามุทา
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1.นาย รณชิต คำศรี
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1.นาย รณชิต คำศรี
10 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1.นาย พิชิตพล มณฑา
2.นาย รณชิต คำศรี
11 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1.นาย รณชิต คำศรี
2.นาย พิชิตพล มณฑา
12 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1.นาย พิชิตพล มณฑา
13 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
1.นาง อะมาวะสี จันทร์ผ่อง
2.นาง กัลชนา ดวงสา
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1.นาง ภรนภา สาสังข์
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1.นาง มณีวรรณ์ ศรีหล้า
2.นาง ภรนภา สาสังข์
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1.นาง มณีวรรณ์ ศรีหล้า
2.นาง กัลชนา ดวงสา
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1.นาง ภรนภา สาสังข์
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1.นาง ภรนภา สาสังข์
19 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1.นาง อะมาวะสี จันทร์ผ่อง
2.นาง กัลชนา ดวงสา
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1.นาง ภรนภา สาสังข์
21 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1.นาง ชุติกาญน์ ไชยรัตน์
2.นางสาว วิจิตรา ทะวงศ์สู่
22 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1.นาย สมศักดิ์ เวชการ
2.นาง ชุติกาญน์ ไชยรัตน์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
............................. โทร............................ อีเมล์ ..............................
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน bbl.ac.th
โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
Copyright © 2014 bbl.ac.th All rights reserved.